Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Užhorod - Vojany


Koncesia na výstavbu a prevádzku trate, vychádzajúcej zo stanice MÁV v Užhorode a vedúcej do Vaján (Vojany) bola udekená nariadením MO č. 69308/909.X.5 dr. Elemírovi Barabásovi z Budapešti. Koncesionár sa usiloval o predĺženie železnice do Bánoviec nad Ondavou a v roku 1914 získal aj povolenie k zahájeniu prípravných prác. 1. svetová vojna však zabránila realizácii tohto zámeru.

Železnica prechádzala priaznivým terénom (asi polovica trate ležala v stúpaní a 18 % v oblúkoch) a jej výstavba si nevyžiadala rozsiahlejšie zemné práce. Náklady na výstavbu 25,5 km dlhej železnice preto boli pomerne nízke – iba 1 860 000 K. Na trati bolo 1 strážne stanovište, 4 stanice a 3 zastávky s výpravnými budovami, skladmi a inými prevádzkovými stavbami. Križovalo ju 45 úrovňových priecestí, z ktorých boli závorami vybavené 4. Prevádzka na železnici sa začala 30.10.1910.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.

.Právne dokumenty