Železnice Slovenskej republiky


Parné rušne - redislokované rušne


Odvlečenie veľkého počtu osobných vozňov pri maďarskom vpáde v roku 1919 si vyžiadalo doplniť vozňový park železníc na Slovensku vozňami predisponovanými z Čiech. Pretože však tieto vozne boli vystrojené zariadením sacej brzdy, nebolo ich možné spájať s rušňami vybavenými podľa zvyklostí bývalých MÁV tlakovou brzdou. Zabezpečenie osobnej dopravy na slovenskom juhu si preto vynútilo presunúť sem celý rad tu dovtedy netypických strojov so zariadením sacej brzdy. Vzhľadom na nízku únosnosť väčšiny slovenských železníc to boli predovšetkým staršie rušne s nižším osovým zaťažením. Tak sa na Slovensko dostali stroje bývalej Rakúskej severozápadnej železnice, Severnej železnice cisára Ferdinanda, Českej severnej železnice i Rakúskych štátnych železníc. Svojou konštrukciou v prevažnej väčšine neboli nijakým mimoriadnym prínosom.

 

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty