Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Trebišov - Vranov


Koncesia na výstavbu a prevádzku trate, vychádzajúcej zo stanice Trebišov – Sečovce a vedenej cez Prachovany do Vranova nad Topľou, bola nariadením MO č. 26259/903.IV.29 udelená koncesionárovi Ignácovi Pallósovi z Budapesti. Koncesia obsahovala prednostné právo na predĺženie železnice z Vranova n. Topľou do stanice Kapušany miestnej železnice Prešov – Bardejov. Toto oprávnenie však nebolo využité.

Na trati boli vybudované po dve stanice, nákladiská a zastávky so 6 výpravnými budovami, 3 skladmi a 5 skladmi obilia. Súčasťou železnice bolo tiež 6 strážnych stanovíšť a 56 úrovňových priecestí, z ktorých ani jedno nebolo vybavené závorami. Celkové náklady na výstavbu 30,5 km dlhej železnice dosiahli 2 000 000 K. Prvý vlak po nej prešiel na štedrý deň 1903.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty