Železnice Slovenskej republiky


Tiská železnica


Azda najvýznamnejšou udalosťou obdobia výstavby hlavných železníc v Uhorsku, ovplyvňujúcou Tiskú železnicu ako celok, sa stalo prenesenie sídla spoločnosti. Impulz pre túto zmenu priniesol výnos uhorského ministerstva dopravy a verejných prác z 10.2.1868, ktorý v súvislosti s novým štátoprávnym usporiadaním po rakúsko-uhorskom vyrovnaní nariadil preniesť sídlo spoločnosti z Viedne do Pešti a po stránke štátneho dozoru podriadil podnik výlučne tomuto ministerstvu. V roku 1869 spoločnosť zriadila na základe predmetného výnosu svoje nové sídlo v Pešti.

Proces postupného zvyšovania štátneho vplyvu na spoločnosť pokračoval naďalej – 8.12.1868 nadobudol právnu moc zákon o umorení dlhu štátnej garancie, podľa ktorého štát obdržal na jeho úhradu 26 545 akcií spoločnosti v celkovej hodnote 5 309 000 zl; zvyšok uhradila spoločnosť v hotovosti.

K určitej konsolidácii pomerov v udeľovaní štátnej garancie došlo až v roku 1873 po dlhom rokovaní, keď bola zákonom č. XVIII aj pre Uhorsko uznaná platnosť dodatku ku koncesii z roku 1865 – vtedy bol za základ výpočtu úrokovej garancie položený základný kapitál spoločnosti a stanovená tiež výmera daní.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty