Železnice Slovenskej republiky


Často kladené otázky


 

1. Kde nájdem žiadosť do duálneho vzdelávania?

Žiadosť do duálneho vzdelávania nájdete na webovej stránke ŽSR, v záložke Kariéra: https://www.zsr.sk/kariera/vzdelavanie-so-zsr/dualne-vzdelavanie/

2. Musím dať žiadosť do duálneho vzdelávania spolu s prihláškou na strednú školu?

Nie, žiadosť do duálneho vzdelávania nemusí byť podaná spolu s prihláškou na strednú školu. Učebná zmluva musí byť uzatvorená medzi zamestnávateľom a žiakom najneskôr do 31. 08. prvého ročníka, neskôr to zákon zamestnávateľovi neumožňuje. Žiadosť do duálneho vzdelávania je preto ideálne posielať zamestnávateľovi po zapísaní sa na strednú školu, kedy je žiak prijatý na školu a presvedčený, že nastúpi na vybraný odbor. Žiadosť je možné podať aj skôr. Pri podávaní žiadosti tesne pred termínom treba rátať s tým, že uzavretiu Učebnej zmluvy predchádza ešte proces overovania psychologickej a lekárskej spôsobilosti.

3. Aký je postup prijímania žiaka do duálneho vzdelávania?

Postup je nasledovný:

 1. Žiak doručí poštou alebo mailom na ŽSR žiadosť uzatvorenú zákonným zástupcom.
 2. K žiadosti žiak priloží fotokópie posledných dvoch vysvedčení.
 3. Zamestnávateľ overí personálnu potrebu podľa študijného zamerania žiakov.
 4. Zamestnávateľ zaslaním potvrdenia potvrdí vybranému žiakovi vstup do predzmluvného procesu.
 5. Žiak absolvuje psychologický rozhovor s dopravným psychológom.
 6. Ak je žiak úspešný na psychologickom rozhovore, absolvuje lekársku prehliadku v zmluvnom zdravotnom zariadení zamestnávateľa. Kroky 5. a 6. absolvuje na náklady ŽSR bez ohľadu na výsledok.
 7. Ak je potvrdená zdravotná spôsobilosť, zamestnávateľ osloví žiaka k uzatvoreniu Učebnej zmluvy.
 8. Vyplácanie mesačného štipendia žiakovi začína mesiacom, v ktorom bola uzatvorená Učebná zmluva.

4. Aký záväzok vzniká žiakovi uzatvorením Učebnej zmluvy v duálnom vzdelávaní so ŽSR?

Hlavným záväzkom žiaka je po úspešnom ukončení štúdia uzatvoriť so zamestnávateľom pracovnú zmluvu a zotrvať v pracovnom pomere minimálne tri roky. V prípade nesplnenia záväzku je žiak povinný vrátiť náklady, ktoré boli vynaložené na jeho štúdium zo strany ŽSR. Ich vyčíslenie je uvedené v Učebnej zmluve. Pre mesačné vyplácanie štipendia počas štúdia je nutné, aby žiak dosiahol priemer z odborných predmetov do 2,5 vrátane a mal dochádzku bez neospravedlnených hodín.

5. Aký záväzok vzniká ŽSR uzatvorením Učebnej zmluvy o duálnom vzdelávaní so žiakom?

ŽSR vypláca žiakovi mesačné štipendium v prvom ročníku 40 €, v druhom ročníku 60 €, v treťom ročníku 80 € a v štvrtom ročníku 100 €. ŽSR okrem toho zabezpečujú každému dualistovi osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP) na praktické vyučovanie u zamestnávateľa, preplácajú dopravu na praktické vyučovanie, a tiež 50 % nákladov na internát. Po úspešnom ukončení školy sa ŽSR zaväzujú uzatvoriť so žiakom pracovnú zmluvu na dobu neurčitú.

6. Môžem kedykoľvek odstúpiť od Učebnej zmluvy?

Áno, ale s podmienkou vrátiť vyplatené náklady na žiaka v prípade subjektívnych dôvodov, napr. zmena rozhodnutia – prehodnotenie priorít a záujem o denné štúdium na VŠ, záujem o prácu u iného zamestnávateľa po ukončení štúdia a pod. Vzhľadom na rôznorodosť situácií, za ktorých môže dôjsť u žiaka alebo zákonného zástupcu k impulzu na ukončenie spolupráce, sa každý takýto prípad posudzuje osobitne.

7. Ak nesplním priemer potrebný na vyplácanie štipendia, ako dlho mi nebude štipendium vyplácané?

Nárok na štipendium sa posudzuje vždy za uplynulé klasifikačné obdobie. Teda ak žiak na polročnom vysvedčení nedosiahol priemer z odborných predmetov do 2,5 vrátane, v nasledujúcom polroku mu bude štipendium pozastavené. Štipendium za obdobie nevyplácania sa dodatočne nedoplatí.

8. Môžem po skončení strednej školy odložiť nástup do práce a začať študovať na VŠ?

Nie. Po úspešnom ukončení štúdia žiak musí uzatvoriť pracovný pomer v zmysle záväzku plynúceho z Učebnej zmluvy. Na VŠ môže študovať len v externej forme štúdia ako zamestnanec. Zamestnávateľ môže preplácať pracovné voľno na štúdium v zmysle Zákonníka práce v prípade, že so zamestnancom uzavrie Dohodu o zvyšovaní kvalifikácie.

9. Musím nastúpiť len na pracovné miesto, kde som realizoval praktické vyučovanie počas duálneho vzdelávania, alebo si môžem vybrať aj iné mesto v SR?

Pracovné miesto je pre žiaka dlhodobo plánované, ale nemusí byť v mieste realizácie praktického vyučovania. V prípade zmeny bydliska alebo iných životných udalostí žiaka môže zamestnávateľ po vzájomnej dohode ponúknuť porovnateľnú pozíciu v rámci Slovenska.

10. Aký je rozdiel medzi duálnym vzdelávaním a Štipendijným programom ŽSR?

Duálne vzdelávanie:

 • Do duálneho vzdelávania môže žiak vstúpiť iba v prvom ročníku štúdia a musí mať uzavretú Učebnú zmluvu najneskôr do 31. 08.
 • Duálne vzdelávanie je realizované na partnerských Stredných odborných školách.
 • V rámci duálneho vzdelávania prebieha praktické vzdelávanie od tretieho ročníka na pracovisku zamestnávateľa pod dohľadom vyškolených inštruktorov a žiaci majú pridelené OOPP, preplácané náklady na dopravu a príspevok na internát.

Štipendijný program:

 • Do Štipendijného programu môže žiak vstúpiť kedykoľvek v priebehu štyroch rokov štúdia.
 • Štipendijný program je prioritne realizovaný na Stredných priemyselných školách dopravných.
 • Štipendisti absolvujú povinnú prax kdekoľvek v rámci ŽSR podľa zamerania štúdia, nedostávajú OOPP a ŽSR im neprispieva na dopravu ani na internát.

Postup prijímania do duálneho vzdelávania a do Štipendijného programu je rovnaký. V obidvoch prípadoch je mesačné štipendium vyplácané za rovnakých podmienok a v rovnakej výške, tiež platí záväzok po ukončení štúdia uzatvorenia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú so záväzkom žiaka odpracovať po skončení školy minimálne tri roky.Právne dokumenty