Železnice Slovenskej republiky


Archív ŽSR


Podnikový Archív Železníc Slovenskej Republiky


V rámci organizačnej štruktúry ŽSR je zahrnutá aj oblasť archivníctva. Archív ŽSR je podnikovým archívom Železníc Slovenskej republiky a ako každý archív sprístupňuje archívne dokumenty aj širokej verejnosti.

Archív ŽSR je odborným pracoviskom, ktoré zodpovedá za zhromažďovanie, ochranu a uchovávanie archívnych dokumentov, za odborné spracovávanie archívnych fondov a ich sprístupňovanie pre bádateľskú činnosť za organizáciu Železnice Slovenskej republiky a jej právnych predchodcov.

Archív ŽSR je organizačne začlenený pod odbor krízového riadenia a ochrany GR ŽSR (O 160) a v tomto smere metodicky riadi aj podriadené VOJ ŽSR.

Archív ŽSR sa nachádza na ul. Klemensova 8, Bratislava. Archív ŽSR je prístupný aj pre verejnosť po predchádzajúcej dohode. Záujemcovia o bádateľskú činnosť sa môžu dohodnúť vopred na tel. č.: 02/20293387, alebo 02/20292345, prípadne na emailovej adrese: Krcova.Dasa@zsr.sk, alebo Mlynarcikova.Michaela@zsr.sk.

Tiež je možné vyplniť bádateľský list aj v elektronickej podobe, ktorý zašlete oskenovaný na už uvedenú emailovú adresu.

Pre účely vybavovania dôchodku kontaktujte personálne oddelenie na tel. č. 02/20297079.

 Právne dokumenty