Železnice Slovenskej republiky


Katalóg predpisov


Predpisy

Železnica predstavuje zložitý technicko-organizačný systém, ktorý si vyžaduje pre zabezpečenie výkonu svojej hlavnej činnosti presné a jednoznačné usmerňovanie pre konkrétnu oblasť. Prvé predpisy boli prevzaté a upravené z iných organizácii alebo v novšom období úplne prevzaté zo susedných železníc. Archív ŽSR disponuje zbierkou predpisov, kde najstaršie, ktoré sú u nás uložené sú z obdobia 1. republiky. Pre každú oblasť je vytvorených viacero predpisov, ktoré sú systematicky usporiadané do jednotlivých celkov v zmysle ich obsahovej náplne.

Označenie predpisov sa menilo a niektoré označenia boli zrušené, alebo boli vytvorené nové. Napr. v minulosti boli predpisy označené aj malým písmenom „s“ alebo „č“, podľa toho o aké vydanie išlo, či v slovenčine alebo češtine. V Archíve ŽSR sú predpisy uložené podľa dobového označenia chronologicky, pričom jednotlivé písomné značky predstavujú nasledovné oblasti:

 • A – organizačné, kancelárske                                                     M – materiálové, vydané ministerstvom (organizačná)                                                                                                            
 • CO – civilná ochrana                                                                    Ok – (ľudské zdroje a zdravotníctvo)
 • D – dopravné a návestné (dopravná prevádzka)                    Oo – vydané ministerstvom (ochrana a obrana)
 • E – elektrotechnika a energetika                                              Op – bezpečnostný – ochrana zdravia (organizácia práce, ostatné) + (riadiaca a organizačná)
 • F – účtovné                                                                               P – pravidlá technickej prevádzky železníc (poriadky a pravidlá)
 • He – evidencia a inventarizácia                                                PMR – predpisy miestneho rozsahu
 • Hf – pokladňa a účtovné predpisy                                            S - železničný zvršok a spodok (trate a stavby)
 • Hm – materiálovo technické zásobovanie (logistika)               Sei – štatistika
 • Hú – účtovné                                                                            SR – služobná rukoväť
 • JN – normové (výkonové)                                                        T – telefónna prevádzka a zabezpečovacie zariadenia (oznamovacie a telekomunikačné zariadenia)
 • K – prepravné – všeobecne                                                     TR – tarifa
 • KC – preprava osobná, KN – nákladná                                   V – predpisy pre rušňové depá a rušňovodičov

Katalóg predpisovPrávne dokumenty