Železnice Slovenskej republiky


Vieme o všetkom, čo sa deje na našich tratiach.

ŽSR sú manažér infraštruktúry, zabezpečujú prevádzku dráh a riadenie dopravy.

Cestovný poriadok od 12.12.2021 do 10.12.2022

Vymeniť odkiaľ - kam Prechádzať cez

Ochrana osobných údajov

Vážení zamestnanci a obchodní partneri,

odo dňa 25. 5. 2018 sa v Európskej únii začalo uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES, ktoré je známe pod skratkou „Nariadenie GDPR“. Nariadenie GDPR zavádza rôzne zmeny a novinky, ktoré súvisia so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom zároveň posilňuje práva Vás ako dotknutých osôb. Spoločnosť ŽSR berie nariadenie GDPR mimoriadne zodpovedne a dlhodobo realizovala rôznorodé opatrenia, aby svoju činnosť vykonávala v súlade s nariadením GDPR.

Radi by sme Vám touto formou popísali, ako spoločnosť ŽSR postupuje pri narábaní s Vašimi osobnými údajmi a ako ich chráni. V prípade Vášho záujmu o detailnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou, prosíme, aby ste sa oboznámili s dokumentom nazvaným „Princípy ochrany osobných údajov spoločnosti ŽSR“.

V spoločnosti ŽSR dbáme na dodržiavanie všetkých zásad, ktoré obsahuje nariadenie GDPR. Dbáme tiež na to, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali len v nevyhnutnom rozsahu, na konkrétny účel a neposkytovali ich neoprávneným osobám alebo spoločnostiam. Nakoľko spoločnosť ŽSR vykonáva špecifickú činnosť, podstatnú časť Vašich osobných údajov spracúvame, pretože je to potrebné najmä pre splnenie povinností, ktoré našej spoločnosti ukladajú právne predpisy, z dôvodu uzatvárania a plnenia príslušných zmlúv, ako aj na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť. Spoločnosť ŽSR tiež prijala niekoľko typov interných smerníc, ktoré podrobne upravujú, ako sa má postupovať pri spracúvaní osobných údajov, v prípade výskytu bezpečnostného incidentu alebo v prípade, ak si vy ako dotknutá osoba uplatníte niektoré zo svojich práv, ktoré Vám nariadenie GDPR priznáva.

Obzvlášť vysokú pozornosť dbáme na zabezpečenie informačných a komunikačných technológií, ktoré v našej spoločnosti využívame. Vyžadujeme, aby aj naši obchodní partneri, ktorí nám dodávajú informačné systémy a aplikácie, resp. nám poskytujú iné služby informačných a komunikačných technológií, dodržiavali také technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená čo možno najvyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a aby sa predišlo neoprávnenému zásahu do Vášho súkromia.

Je v záujme našej spoločnosti, aby sme spracúvali Vaše správne osobné údaje zákonne, transparentne a uchovávali ich len po primeranú dobu.

Dávame Vám do pozornosti, že v prípade akýchkoľvek otázok o spracúvaní osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu (tzv. Data Protection Officer), ktorá bola našou spoločnosťou určená pre poskytovanie pomoci v tejto oblasti.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

e-mailová adresa: dpo@zsr.sk

písomne na adrese:
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8 , Bratislava 813 61, s označením „Osoba zodpovedná za OOÚ“Právne dokumenty