Železnice Slovenskej republiky


Vnútorné organizačné jednotky


Železnice Slovenskej republiky sú na základe zákona NR SR č.258/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov samostatnou právnickou osobou, zapísanou v Obchodnom registri.

Pri organizačnom usporiadaní ŽSR sa uplatňuje zásada dvojúrovňového riadenia:

  •  generálne riaditeľstvo,
  •  vnútorné organizačné jednotky (VOJ) zapísané a nezapísané  v Obchodnom registri. 

Štruktúru ŽSR tvoria vnútorné organizačné jednotky (VOJ) ŽSR.Právne dokumenty