Železnice Slovenskej republiky


Verejné obstarávanie


Zákazky zadávané podľa zákona o verejnom obstarávaní

Ak je predpokladaná hodnota zadávanej zákazky rovná alebo vyššia, ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie alebo sa zákazky realizujú v zmysle § 8 zákona o verejnom obstarávaní, postupujú Železnice Slovenskej republiky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a všetky informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky v rámci zadávania jednotlivých zákaziek sú zverejnené v profile Železníc Slovenskej republiky na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie – TU.Právne dokumenty