Železnice Slovenskej republiky


Generálne riaditeľstvo


Správna rada

Správna rada je najvyšší orgán železníc. Má päť členov – štyria členovia sú odborníci z odvetvia dopravy, financií, bankovníctva, hospodárstva a práva, jeden je volený zástupca zamestnancov železníc. Členov Správnej rady vymenúva a odvoláva minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky, z nich jedného vymenúva a odvoláva na základe návrhu vychádzajúceho z volieb vykonaných kolektívom zamestnancov.

Funkciu predsedu Správnej rady ŽSR zastáva Ing. Ladislav Bariak, za podpredsedu bol zvolený Ing. Radovan Majerský, PhD. 

Členmi Správnej rady ŽSR sú:

  • Ing. Ladislav Bariak
  • Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
  • Ing. Juraj Horský CPA
  • Ing. Radovan Majerský, PhD.
  • Mgr. František Zaparanik

Kancelária Správnej rady ŽSR (SR) zabezpečuje administratívno - technickú činnosť Správnej rady ŽSR. Na čele Kancelárie SR ŽSR stojí Tajomník Správnej rady. Generálna inšpekcia SR ŽSR vykonáva inšpekciu a kontrolu v organizačných útvaroch ŽSR v súlade s požiadavkami a závermi SR ŽSR, zabezpečuje úlohy súvisiace so skvalitnením systému riadenia a dodržiavania legislatívnych ustanovení zapracovaných do rezortných predpisov a noriem, kontroluje realizáciu rozhodnutí SR ŽSR a dáva návrhy na ich plnenie. Riadením Generálnej inšpekcie SR ŽSR je poverený generálny inšpektor Správnej rady ŽSR.

Ing. Branislav Škamla

Generálny inšpektor SR ŽSR

Kontakt

Tel.: +421 2 2029 7399
Fax: +421 2 2029 5021

Mgr. Pavlína Hadová

Tajomník správnej rady ŽSR

Kontakt

Tel.: +421 2 2029 7766
Fax: +421 2 2029 5021
Email: spravna.rada@zsr.sk
Adresa: 813 61 Bratislava, Klemensova 8

Generálny riaditeľ

 

Generálny riaditeľ ŽSR

              Ing. Miloslav HAVRILA

                 Generálny riaditeľ

Generálny riaditeľ riadi činnosť ŽSR a je za jej výsledky zodpovedný Správnej rade. Okrem toho je štatutárnym orgánom ŽSR – zastupuje organizáciu navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú vo výlučnej pôsobnosti Správnej rady alebo Ministerstva dopravy a výstavby SR.


Generálneho riaditeľa na zverených úsekoch zastupujú štyria námestníci generálneho riaditeľa ŽSR. Generálneho riaditeľa na návrh Správnej rady vymenúva a odvoláva minister dopravy a výstavby SR.

Generálny riaditeľ riadi úsek generálneho riaditeľa a má štyroch námestníkov, ktorí riadia činnosť na zverenom úseku a zastupujú generálneho riaditeľa vo vymedzenom rozsahu.
 

Každému námestníkovi generálneho riaditeľa podliehajú úseky a tie organizačné útvary ŽSR, ktorých pôsobnosť súvisí s ním riadenou oblasťou a činnosťou.

Kontakt

Tel.: infolinka: +421 2 2029 2000
   

Stiahnuť fotografiu

Námestníci generálneho riaditeľa

 

Námestník generálneho riaditeľaIng. Pavol Komarňanský, PhD.

Námestník generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje

Kontakt

   
Tel.: +421 2 2029 7469 
Fax: +421 2 2029 7045 
e-mail: ngrlz@zsr.sk

 

 

 

Námestník generálneho riaditeľaIng. Peter Bagin

Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku

Kontakt

   
Tel.: +421 2 2029 7008 
Fax: +421 2 2029 4702 
e-mail: ngre@zsr.sk

 

Stiahnuť fotografiu

 

 

Bc. Milan KUBIČEK

Námestník generálneho riaditeľaNámestník generálneho riaditeľa pre prevádzku

Kontakt

   
Tel.: +421 2 2029 7027
Fax: +421 2 2029 7129
e-mail: ngrp@zsr.sk

Stiahnuť fotografiu

 

Námestník generálneho riaditeľa pre rozvoj a informatiku ŽSR

Ing. Jozef Veselka

Námestník generálneho riaditeľa pre rozvoj a informatiku

Kontakt

   
Tel.: +421 2 2029 7063 
Fax: +421 2 2029 7065
e-mail: ngrrai@zsr.sk

Stiahnuť fotografiePrávne dokumenty