Železnice Slovenskej republiky


INSPIRE


INSPIRE je iniciatívou Európskej komisie. Dňa 14.marca 2007 vstúpila do platnosti smernica Európskej komisie a Rady č. 2007/2/ES s cieľom vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie infraštruktúry priestorových informácií. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie veľkého množstva kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií.Implementácia a prevádzka INSPIRE v Slovenskej republike je realizovaná prostredníctvom Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (NIPI).
V zmysle Zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie a súvisiacej legislatívy, ŽSR vytvárajú a spravujú priestorové informácie v digitálnej podobe z viacerých tém priestorových údajov. Ktoré témy sú predmetom poskytovania služieb je možné zistiť z metaúdajov danej témy.

INSPIRE zobrazovacie služby sú realizované ako OGC štandard WMS (Web Map Service), WMTS (Web Map Tile Service)

WMS verzia 1.3.0:

Voľne dostupná verzia zobrazovacej služby jednotnej železničnej mapy a železničných tratí a stavieb
https://gisgeo.zsr.sk/geoserver/public/wms

Obmedzená verzia zobrazovacej služby jednotnej železničnej mapy a železničných tratí a stavieb
https://gisgeoaut.zsr.sk/geoserver/private/wms

WMTS verzia 1.0.0:

Voľne dostupná verzia zobrazovacej služby jednotnej železničnej mapy a železničných tratí a stavieb
https://gisgeo.zsr.sk/geoserver/public/gwc/service/wmts 

Obmedzená verzia zobrazovacej služby jednotnej železničnej mapy a železničných tratí a stavieb
https://gisgeoaut.zsr.sk/geoserver/private/gwc/service/wmts

V prípade záujmu o obmedzené verzie zobrazovacích služieb kontaktujte Odbor stratégie a zahraničnej spolupráce GR ŽSR na adrese: GRO210@zsr.skPrávne dokumenty