Železnice Slovenskej republiky


Podnety


Podnet k prešetreniu podvodu a nekalých praktík

Kriminalita a protispoločenská činnosť v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. predstavujú závažný spoločenský problém. Železnice Slovenskej republiky prijali opatrenia k predchádzaniu vzniku škôd v dôsledku takého konania. Podanie podnetu závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle uvedeného zákona je možné uskutočniť prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke ŽSR.

Oznamovateľom je garantovaná ich plná anonymita. Oznamovateľ berie na vedomie, že v prípade anonymného podania podnetu mu nemôže byť oznámený výsledok šetrenia..

 

* - povinné pole

Popis prípadu

(Maximálna veľkosť príloh: 5Mb !)

 

 Poskytnutie informácií dotknutým osobám v momente získavania osobných údajov:

Spracovateľská činnosť: Riešenie podnetov

Prevádzkovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8 , Bratislava 813 61, IČO: 31364501

Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia plnenia úloh v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti fyzickými osobami, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Právny základ: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovnej zákonnej povinnosti:
- zákon 54/2019 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia kontaktných údajov, nebude môcť byť dotknutá osoba vyrozumená o vyriešení zaslaného podnetu.

Bližšie informácie nájdete na: www.zsr.sk/ouPrávne dokumenty