Železnice Slovenskej republiky


Prax a stáže


Stredné školy

Železnice Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR) dlhodobo spolupracujú so strednými odbornými školami ohľadom umiestňovania žiakov pre absolvovanie odbornej praxe a odborného výcviku na prevádzkových pracoviskách ŽSR. S týmito partnerskými školami má ŽSR uzatvorenú Rámcovu zmluvu o vzájomnej spolupráci, na základe ktorej žiaci týchto škôl môžu v prípade ich záujmu absolvovať na prevádzkových pracoviskách ŽSR odbornú prax alebo odborný výcvik. V prípade ak by o absolvovanie praxe na ŽSR prejavili záujem žiaci iných škôl, s ktorými  ŽSR nemá uzavretú Rámcovu zmluvu o vzájomne spolupráci, v takom prípade títo žiaci môžu u nás odbornú prax absolvovať na základe Dohody so školou o vykonaní odbornej praxe. Tento formulár vydáva škola a žiak nám ho doručí už potvrdený vedením školy spolu so žiadosťou o absolvovanie odbornej praxe na ŽSR.  Odbor riadenia ľudských zdrojov GR ŽSR následne vyhodnotí relevantnosť tejto žiadosti. V prípade kladného posúdenia podpíše Dohodu o vykonaní odbornej praxe pre konkrétneho žiaka námestník generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje.

Vysoké školy

ŽSR majú uzavretú so Žilinskou univerzitou v Žiline (ďalej len UNIZA) Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci vo vedecko – výskumnej činnosti, rozvoji a vzdelávaní. Na základe tejto zmluvy ŽSR poskytuje študentom ale aj pedagogickým pracovníkom UNIZA okrem iného možnosť odbornej praxe, odbornej stáže, ale aj poskytnutie informácii a podkladov pri tvorbe záverečných prác a zároveň aj konzultačnú činnosť so svojimi odborníkmi.

Stredné odborné školy s ktorými majú ŽSR uzavretú Rámcovu zmluvu o vzájomnej spolupráci:Právne dokumenty