Železnice Slovenskej republiky


Správa majetku ŽSR Bratislava


O nás

Správa majetku ŽSR Bratislava (ďalej len „SM ŽSR“)  je vnútorná organizačná jednotka ŽSR, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., ako odštepný závod s názvom:

Železnice Slovenskej republiky
Správa majetku ŽSR Bratislava
Holekova 6
811 04 Bratislava

Hlavným poslaním SM ŽSR je správa a údržba majetku, nakladanie s nehnuteľným majetkom ŽSR, vykonávanie správy budov, pozemkov a inžinierskych sietí a vytváranie podmienok pre ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

V rámci svojich úloh SM ŽSR:​

  • nakladá s prebytočným a čiastočne prebytočným  majetkom ŽSR všetkými formami v zmysle platnej právnej úpravy,
  • dodatočne majetkovo - právne vysporadúva nehnuteľný majetok
  • vykonáva správcovskú činnosť zverených pozemkov, budov, bytov, bytových domov a inžinierskych sietí
  • vykonáva právnu a obchodnú činnosť súvisiacu so správou majetku
  • realizuje odpredaje pre ŽSR prebytočného a nepotrebného majetku

Organizačná štruktúra

 

Kontakty

Ing. Dušan Šefčík

riaditeľ Správy majetku ŽSR Bratislava

Kontakt

Tel. sekretariát: 02/2029 7785
Email sekretariát: sm.ba@zsr.sk

JUDr. Alexandra Kožányiová

Vedúci Oblastnej správy majetku Trnava

Kontakt

Tel.: 033/229 5694
Email: kozanyiova.alexandra@zsr.sk

Ing. Martin Pindroch

Vedúci Oblastnej správy majetku Košice

Kontakt

Tel.: 055/229 3270
Email: pindroch.martin@zsr.sk

Ing. Jana Bláhová

Vedúci Oblastnej správy majetku Žilina

Kontakt

Tel.: 041/229 5182
Email: blahova.jana@zsr.sk

Ing. Miroslav Víťazka

Vedúci Oblastnej správy majetku Zvolen

Kontakt

Tel.: 045/229 4900
Email: vitazka.miroslav@zsr.sk

 Právne dokumenty