Železnice Slovenskej republiky


Mostný obvod


Mostný obvod

Predmetom činnosti Mostného obvodu je výkon základných zákonných povinností týkajúcich sa správy, výstavby, úprav a údržby železničných dráh vrátane stavieb ekologického charakteru s hlavným dôrazom na technické objekty ŽI – stavieb železničného spodku a to mosty, mostom podobné konštrukcie, mostné provizóriá a zvláštne konštrukcie v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/2009 Z. z. pri dodržiavaní všeobecných a špecifických požiadaviek na zdravie, bezpečnosť, spoľahlivosť, ochranu životného prostredia a civilnú ochranu tak, aby sa obmedzili všetky zdravotné a bezpečnostné riziká.

Ing. Andrej Zitrický

Riaditeľ MO 

Kontakt

Tel.: 055/ 229 2311
Email: MO@zsr.sk
Adresa: Pri plynárni č.1 , 041 50 Košice

Poskytované služby v oblasti  správy, údržby, opráv, rekonštrukcií inžinierskych stavieb – dopravné stavby, mosty a mostom podobné konštrukcie :

 • Správa mostov a mostom podobných konštrukcií
 • Mostné provizória – dočasné mosty, PD, zapožičanie a  zhotovenie
 • Konštrukcie PIŽMO – oceľová priehradová rozoberateľná konštrukcia prispôsobená druhu a veľkosti zaťaženia, typu mostnej konštrukcie, výške premostenia a zaťažiteľnosti pôdy, PD, zapožičanie a  zhotovenie
 • Výkony koľajového žeriavu 2 x EDK 750 (nosnosť 120t)
 • Čistenie oceľových konštrukcií - abrazívom
 • Protikorózna ochrana povrchu oceľových konštrukcií
 • Opravy oceľových konštrukcií (mosty, točne, presuvne  a mostom podobné konštrukcie) v interiéry a exteriéry – vysokopevnostné skrutkové spoje , nitovaním za tepla, zváraním
 • Oprava masívne mosty  -  predpäté, železobetónové, betónové, kamenné
 • Výroba prefabrikátov  pre mostné objekty stavebnej dĺžky do 18,0 m
 • Výstavba, komplexné rekonštrukcie, asanácie mostov a mostom podobných konštrukcií
 • Výroba oceľových konštrukcií (mostné provizória, rampy, a mostom podobné konštrukcie)
 • Opravy a montáž koľajových váh s neautomatickou činnosťou
 • Poskytovanie overených etalónov pre úradné overovanie koľajových váh
 • Nakoľajovanie železničných vozidiel pomocou koľajového žeriavu EDK 750 alebo modulárnym hydraulickým nakoľajovacím systémom
 • Zdvíhanie a spúšťanie oceľových a betónových konštrukcií do hmotnosti 800 t samostatne resp. synchrónne

Oprávnenia a certifikáty

 • Oprávnenie na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií
 • Oprávnenie na nedeštruktívne skúšanie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií vizuálnou metódou VT
 • Oprávnenie na vykonávanie opravy, údržby, revízie pre určené technické zariadenie zdvíhacie
 • Certifikát preukázania zhody – železobetónové dosky mostné a trámové mostné konštrukcie
 • Certifikát zástupcu registrovanej osoby na opravu a montáž určených meradiel

 Právne dokumenty