Železnice Slovenskej republiky


Benefity pre zamestnancov


Sociálny dialóg ŽSR patrí medzi najkvalitnejšie na Slovensku. K jeho výsledkom patria aj nasledovné benefity:

Fond pracovného času:

 • pre vybrané prevádzkové profesie uplatňujeme zníženie týždenného fondu
  pracovného času na 36 hodín bez zníženia mzdy
 • v závislosti od profesií je možnosť u nás vykonávať prácu turnusovú,
  ale aj prácu na pevný alebo pružný pracovný čas

Pracovné voľno s náhradou mzdy:

na riešenie dôležitých osobných prekážok v práci:

 • na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení Vám poskytneme
  pracovné voľno s náhradou mzdy nad rámec Zákonníka práce
 • na sprevádzanie Vášho rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia
  máte nárok na ďalšie pracovné voľno s náhradou mzdy nad rámec
  Zákonníka práce
 • ak ste osamelá žena alebo osamelý muž s dieťaťom do 8 rokov alebo dieťaťom
  ZŤP do 26 rokov, poskytneme Vám pracovné voľno s náhradou mzdy

Starostlivosť o zamestnanca v prípade zdravotných problémov:

 • počas prvých 10 dní čerpania PN Vám vyplatíme dennú náhradu príjmu
  vo výške 60% vymeriavacieho základu
 • pre vybrané profesie umožníme absolvovať rekondičné pobyty
 • poskytujeme bezplatné psychologické poradenstvo a pravidelné lekárske
  prehliadky v závislosti od veku a pracovného zaradenia zamestnanca

Odmeny pre zamestnancov:

 • odmeníme Vás za vernosť pri životných jubileách - 50 a 60 rokov veku, podla
  dlžky odpracovaných rokov v našej spoločnosti od 100 EUR do 700 EUR
 • odmeníme Vás aj pri odchode do dôchodku - 100 EUR za každý
  odpracovaný rok
 • pri pracovných výročiach dostanete podla dlžky odpracovaných rokov
  odmenu od 70 do 170 EUR

Benefity v oblasti stravovania:

 • poskytneme Vám elektronické stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie a v prípade zmeny dlhšej ako 11 hodín máte nárok na 2. hlavné jedlo (ďalšia stravovacia poukážka alebo ďalší finančný príspevok na stravovanie)
 • dostanete príspevok zo sociálneho fondu na každé hlavné jedlo
 • poskytneme náhradu pitnej vody a bezplatné občerstvenie
  pri zátaži teplom alebo chladom

Kariérne podmienky

 • ponúkame Vám prácu v stabilnej spoločnosti a každoročný nárast mzdy
 • zamestnáme Vás na dobu neurčitú
 • garantujeme Vám pravidelnú mesačnú mzdu
 • umožníme Vám celoživotné odborné vzdelávanie a profesijný rozvoj

Príspevky zo sociálneho fondu:

 • pre darcov krvi, držiteľov Jánskeho plakety
 • na rekreačný pobyt v zariadeniach ŽSR a zariadeniach odborových organizácií
 • na regeneráciu pracovnej sily
 • pri dlhodobej práceneschopnosti
 • na sociálnu výpomoc pri ťaživej situácii v rodine

Podpora zvýšenia kvality života:

 • prispievame na doplnkové dôchodkové sporenie
 • ponúkame cestovné výhody na Slovensku a v zahraničí pre Vás i Vašich
  rodinných príslušníkov
 • pre vybrané prevádzkové profesie poskytneme príspevok na ubytovanie
  v sume do 250 EUR po dobu 36 mesiacov ak je pracovisko vzdialené aspoň 150 km od miesta Vášho trvalého bydliska
 • pre vybrané prevádzkové profesie poskytneme príspevok na splátky hypotekárneho úveru mesačne v sume do 350 EUR po dobu 60 mesiacov, ak je nehnuteľnosť vzdialená aspoň 100 a viac km od miesta Vášho trvalého bydliska
 • ponúkame príspevok na životné poistenie zamestnancov Dynamik Ž
 • z neinvestičného fondu Solidarita Vás finančne podporíme pri registrovanom závažnom pracovnom úraze, pri ťaživej životnej situácii alebo živelnej pohrome


Právne dokumenty