Železnice Slovenskej republiky


Bankové spojenie


Vaše záväzky voči ŽSR môžete uhradiť na niektorý z nasledujúcich bankových účtov:

Názov banky

BIC

Číslo účtu vo formáte IBAN

Tatra banka, a.s.

TATRSKBX

SK14 1100 0000 0026 4700 0078

Všeobecná úverová banka, a.s.

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Slovenská sporiteľňa, a.s.

GIBASKBX

SK94 0900 0000 0000 1144 6542

Vopred ďakujeme za uvádzanie správneho variabilného symbolu.

Prosíme, aby ste vzali na vedomie, že v prípade, ak sa rozhodnete realizovať hotovostný vklad, bude Vám bankou účtovaný poplatok za vklad v hotovosti.Právne dokumenty