Železnice Slovenskej republiky


Stručne o fondoch EÚ


Prehľad fondov EU:

Kohézny fondKohézny fond má za úlohu finančne pomáhať ekonomicky slabším členom EÚ. Je určený pre krajiny, ktorých HDP je nižšie ako 90% priemeru EÚ. Podporuje zlepšenie životného prostredia a dopravnej infraštruktúry (výstavba trans-európskych dopravných koridorov).

V oblasti dopravnej infraštruktúry sa Kohézny fond sústreďuje na výstavbu transeurópskych dopravných koridorov, ktoré majú maximálny vplyv na súdržnosť. Financovanie z Kohézneho fondu zahŕňa projekty, etapy projektu, ktoré sú technicky a finančne nezávislé, skupiny projektov alebo schémy projektov životného prostredia a dopravnej infraštruktúry. Ďalej sa môžu financovať aj predbežné a technické štúdie, štúdie uskutočniteľnosti projektu a projekty odbornej pomoci.

Zodpovednosť za konečný výber projektov a stanovenie výšky jeho financovania prislúcha Európskej komisii, ktorá každý projekt schvaľuje prijatím zvláštneho rozhodnutia. Komisia preveruje, či všetky predpoklady prefinancovania z KF sú splnené. Dĺžka platnosti záväzku sa stanoví podľa povahy projektu a konkrétnych podmienok jeho realizácie.

Štrukturálne fondyŠtrukturálne fondy nefinancujú individuálne projekty, ale viacročné programy regionálneho rozvoja, ktoré spoločne pripravujú regióny, členské štáty a Európska komisia.  Projekty sú v rámci štrukturálnych fondov realizované na decentralizovanom základe, pričom nie je potrebné ich schválenie Európskou komisiou. Konečnú zodpovednosť za výber projektov má príslušný riadiaci orgán.

Štrukturálnymi fondmi EÚ sú:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja ERDF
 • Európsky sociálny fond ESF
 • Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond EAGGF
 • Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu FIFG

Štrukturálne fondy EÚ si kladú za všeobecný cieľ odstránenie regionálnych rozdielov v krajinách EÚ.

ISPAISPA predstavuje predvstupový program, ktorý určuje, že prostriedky ISPA môžu čerpať len kandidátske krajiny, ktoré sa pripoja do Európskej Únie.

Hlavný dôraz programu ISPA v doprave je kladený na:

 • Dopravnú infraštruktúru, ktorá zvyšuje úroveň udržateľnej mobility, konkrétne zahŕňa projekty založené na kritériách Rozhodnutia 1692/96/EC
 • Mieru, ktorá umožňuje krajine príjemcu splniť ciele Partnerstva pre vstup, zahŕňajúce vnútorné spojenie a súlad národného systému s Trans-európskym systémom, spolu s prístupom do tejto siete

Na druhej strane, ISPA je predchodcom Kohézneho fondu, ktorý je určený len pre štáty, ktoré sú členmi EÚ.

Pri prechode ISPA na Kohézny fond došlo ku transformácií okrem iného aj prijatých právnych záväzkov v rámci programu ISPA. Vzhľadom na to, že pravidlá a postupy stanovené pre ISPA boli takmer totožné s nariadeniami EÚ pre Kohézny fond, implementácia už schválených projektov ISPA prebiehajú v plnom súlade s pravidlami Kohézneho fondu.

Všetky projekty ISPA, ktoré neboli ukončené ku dňu vstupu SR do EÚ, sú  považované za projekty Kohézneho fondu a riadia sa všetkými náležitosťami a pravidlami uvedenými v nariadení Rady EC 1164/94, doplnené nariadením EC 1264/99 a 1265/99.

TEN-T

Pomoc spoločenstva sa poskytuje len na projekty spoločného záujmu.

Pomoc spoločenstva pre projekty môže mať jednu z nasledujúcich foriem:

 1. spolufinancovanie štúdií vzťahujúcich sa k projektom vrátane prípravných štúdií, vykonávacích štúdií a hodnotiacich štúdií, a iných technických podporných opatrení pre tieto štúdie. Účasť spoločenstva nesmie vo všeobecnosti presiahnuť 50 % celkových nákladov štúdie. Výnimočne v patrične opodstatnených prípadoch z podnetu Komisie a so súhlasom príslušných členských štátov, môže účasť spoločenstva presiahnuť 50 %.
 2. úrokové subvencie na úvery poskytnuté Európskou investičnou bankou alebo inými verejnými alebo súkromnými inštitúciami. Vo všeobecnosti nesmie trvanie subvencie presiahnuť päť rokov,
 3. príspevky k splátkam úverov so zárukou, poskytnutých Európskym investičným fondom alebo inými finančnými inštitúciami,
 4. priama podpora investícií v dostatočne zdôvodnených prípadoch,
 5. pomoc spoločenstva podľa písm. a) až d) sa má tam, kde je to vhodné, kombinovať, aby sa maximalizovali stimuly zabezpečené rozdelenými zdrojmi rozpočtu, ktoré sa majú použiť najekonomickejším spôsobom.

Podmienky pomoci spoločenstva:

 1. pomoc spoločenstva sa poskytne v zásade len vtedy, ak sa vykonanie projektu stretne s finančnými prekážkami,
 2. pomoc spoločenstva nemá presiahnuť minimum, ktoré sa považuje za potrebné pre zahájenie projektu,
 3. bez ohľadu na formu zvolenej podpory nesmie celková hodnota pomoci spoločenstva podľa tohto nariadenia presiahnuť 10 % celkových investičných nákladov,
 4. finančné zdroje zabezpečené sa nemajú v zásade prideliť projektom alebo etapám projektu, ktoré sú financované z iných finančných zdrojov spoločenstva.


Právne dokumenty