Železnice Slovenskej republiky


Obstarávanie podľa interného predpisu ŽSR


Zákazky zadávané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa interného predpisu ŽSR

 

 

 

 

 

V prípade, ak je predpokladaná hodnota zadávanej zákazky nižšia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie, postupujú Železnice Slovenskej republiky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa interných predpisov koncipovaných v súlade so základnými zásadami a princípmi verejného obstarávania, ktoré sú zakotvené v zákone o verejnom obstarávaní a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných predpisoch a interných riadiacich aktoch s prednostným využívaním softvérového riešenia a elektronických systémov certifikovaných podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní. Informácie o takto zadávaných jednotlivých zákazkách, v prípadoch, ak to ustanovuje interný predpis, sú zverejnené nižšie.Právne dokumenty