Železnice Slovenskej republiky


Profil spoločnosti


Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie ČSFR a tým i na rozdelenie Česko – slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty. Rozhodnutie vlády SR bolo rozpracované zákonom NR SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach SR z 30. septembra 1993 v znení neskorších predpisov.

Od 1. januára 2002 sa ŽSR podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR rozdelili na dva samostatné subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť, a. s. (ZSSK). A následne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. zabezpečujúcu osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. zabezpečujúcu nákladnú dopravu.

ŽSR zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu vrátane súvisiacich činností.

Hlavným predmetom činnosti ŽSR je od 1. januára 2002 najmä:

  • správa a prevádzka železničnej infraštruktúry (ŽI)
  • poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽI
  • zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí
  • budovanie a údržba železničnej infraštruktúry 
  • ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri

ŽSR sú štátny podnik spravujúci železničnú infraštruktúru vlastnenú štátom (do roku 2001 aj železničnú dopravu) na Slovensku.

ŽSR sú podľa zákona prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia, železničné stanice ...

Obchodné meno:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Sídlo:                              Klemensova 8 
                                        Bratislava 813 61
právna forma:             iná právna forma  
Generálny riaditeľ:     Mgr. Martin Erdössy

IČO:                      31364501
IČ DPH:                SK2020480121

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 312/B

Infolinka: 02/ 2029 2000
hovorca@zsr.sk

Sídlo ŽSR - Klemensova 8


Právne dokumenty