Železnice Slovenskej republiky


Duálne vzdelávanie


Duálne vzdelávanie ŽSR na stredných školách

Dňa 01. 04. 2015 nadobudol platnosť Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý okrem iného umožňuje žiakom venovať oveľa viac času odbornému výcviku a zamestnávateľom zaradiť do učebných osnov predmety a témy, ktoré budú pre „jeho“ žiakov konkurenčnou výhodou. Preto sa ŽSR rozhodli využiť možnosť výučby a vzdelávania svojich budúcich zamestnancov a vstúpiť do systému duálneho vzdelávania. Od školského roku 2016/2017 je možné študovať so ŽSR v systéme duálneho vzdelávania a stať sa budúcim zamestnancom ŽSR. 

POSTUP a PODMIENKY vstupu záujemcov do systému duálneho vzdelávania ŽSR:

 1. Záujemca musí byť žiakom základnej školy alebo prvého ročníka jednej z uvedených partnerských škôl:

 

stredná škola

študijné a učebné odbory

1.

Stredná odborná škola železničná,

Palackého 14, Košice

2683 H elektromechanik

3762 H železničiar

2697 K mechanik - elektrotechnik

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy (novinka)

2.

Stredná odborná škola, dopravná,

Zelená 2, Martin-Priekopa

2683 H elektromechanik

3762 H železničiar

3770 H mechanik železničnej prevádzky (novinka)

2697 K mechanik - elektrotechnik

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy

3.

Stredná odborná škola dopravná,

Školská 66, Trenčín

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy

4.

Stredná odborná škola elektrotechnická,

Rybničná 59, Bratislava

2683 H elektromechanik

2697 K mechanik - elektrotechnik

5.

Stredná odborná škola technická,

Nitrianska 61, Šurany

2697 K mechanik - elektrotechnik

 1. Žiak môže vstúpiť do systému duálneho vzdelávania ŽSR najneskôr v prvom ročníku do 31. 08. len na partnerskej strednej škole.
 1. Pre vstup do systému duálneho vzdelávania ŽSR je potrebné vyplniť žiadosť o vstup do duálneho vzdelávania ŽSR a naskenovanú žiadosť spolu s vysvedčeniami z posledných dvoch ročníkov základnej školy poslať:
 • e-mailom na: dual@zsr.sk
 • alebo poštou na adresu:   Železnice Slovenskej republiky
                                                 Generálne riaditeľstvo
                                                 Odbor riadenia ľudských zdrojov
                                                 Klemensova 8
                                                 813 61 Bratislava.
 1. V prípade, ak počet žiadateľov o vstup do systému duálneho vzdelávania ŽSR prevyšuje počet voľných učebných miest v učebnom alebo študijnom odbore v danom školskom roku, ŽSR si vyhradzujú právo výberu z uchádzačov, na základe  dosiahnutých študijných výsledkov počas štúdia na základnej škole.
 1. Následne bude záujemca pozvaný:
 • na lekársku prehliadku v zmluvnom zdravotníckom zariadení ŽSR,  
 • na psychologický rozhovor s dopravným psychológom. 
 1. Po overení zdravotnej a psychickej spôsobilosti žiaka, uzatvorí ŽSR so zákonným zástupcom žiaka Učebnú zmluvu, na základe ktorej má po úspešnom ukončení štúdia garantované pracovné miesto na dobu neurčitú v odbore, ktorý študoval.

VÝHODY vstupu do systému duálneho vzdelávania ŽSR:

 1.  Mesačné štipendium počas štúdia na strednej škole:  

študijný odbor

učebný odbor

v 1.ročníku

 40 €/mesiac

v 1.ročníku

 40 €/mesiac

v 2.ročníku

 60 €/mesiac

v 2.ročníku

 60 €/mesiac

v 3.ročníku

 80 €/mesiac

v 3.ročníku

 80 €/mesiac

v 4.ročníku

100 €/mesiac

 

 

 1. Počas štúdia v systéme duálneho vzdelávania má nárok na finančný príspevok vo výške 50% nákladov na internát.
 2. Vstupom do systému duálneho vzdelávania ŽSR, získava žiak garanciu stabilnej práce vo vyštudovanom odbore a možnosť rozvíjať svoje schopnosti.
 3. Istota zamestnania v stabilnej firme s dlhoročnou tradíciou a ekologickým prínosom.
 4. Možnosť rozvíjať svoje vedomosti externým štúdiom na vysokej škole zameranej na železničnú dopravu a elektrotechniku.
 5. Bezplatné pravidelné lekárske prehliadky.
 6. Dynamické pracovné prostredie s víziou neustálej modernizácie a digitalizácie.
 7. Cestovné výhody vlakom na Slovensku a v zahraničí vďaka železničnému preukazu.
 8. Príspevok zamestnávateľa na životné poisteniedoplnkové dôchodkové  sporenie.
 9. Zabezpečenie pracovných podmienok kvalitnou kolektívnou zmluvou.
 10. Výhody sociálneho programu ŽSR a rekreačné pobyty vo vlastných strediskách ŽSR v Strečne a Starom Smokovci.
 11. Uplatnenie v rámci celého Slovenska je možné v nasledovných profesiách:

učebný odbor

profesia

2683 H elektromechanik

 

Elektromontér trakčného vedenia

Elektromontér silnoprúdových zariadení

Elektromontér trakčných napájacích staníc a špeciálnych zariadení

Rušňovodič elektromontér

Elektrodispečer

Majster

3762 H železničiar

 

Signalista

Dozorca výhybiek

Dozorca dopravne na diaľkovo ovládanej trati

Výhybkár

Tranzitér

Dozorca spádoviska

3770 H mechanik železničnej prevádzky

Traťový strojník

Rušňovodič – traťový strojník

Zvárač kovov

Montér oceľových konštrukcií

Zámočník koľajových konštrukcií

Prevádzkový zámočník

Mechanik dopravných prostriedkov a mechanizácie

Prevádzkový zámočník v odvetví elektrotechniky

Váhar

študijný odbor

profesia

2697 K mechanik-elektrotechnik

Oznamovací dozorca

Návestný dozorca

Návesný majster

Koordinátor strediska miestnej správy a údržby

Správca železničnej infraštruktúry

Odvetvový správca

Vedúci prevádzky

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy

Výpravca

Dozorca prevádzky

Komandujúci

Technológ

Prevádzkový dispečer

Kontrolný dispečer

Kontrolór dopravy

Dopravný námestník

ŽSR si vyhradzujú právo na posúdenie žiadosti v lehote dlhšej ako 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o duálne vzdelávanie ŽSR vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

V prípade záujmu o vstup do systému duálneho vzdelávania ŽSR, resp. pre zodpovedanie ďalších Vašich otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach: 0904 746 553 a 0904 898 750 a  alebo e-mailom na dual@zsr.sk.

Video k duálnemu vzdelávaniu:

 

Video k študijnému odboru 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy:

 

 

Video z kempu žiakov duálneho vzdelávania - Strečno 2019 

Dôležité upozornenie: 

Súčasťou Učebnej zmluvy je aj záväzok žiaka, uzatvoriť po úspešnom ukončení štúdia so ŽSR pracovnú zmluvu a zotrvať v pracovnom pomere minimálne po dobu troch rokov.Právne dokumenty