Železnice Slovenskej republiky


Stavby v ochrannom pásme dráhy


STAVBY (ČINNOSŤ) CUDZÍCH INVESTOROV V OCHRANNOM PÁSME DRÁHY(OPD), V OBVODE DRÁHY, NA DRÁHE A NA OSTATNÝCH NEHNUTEĽNOS­TIACH ŽSR 

Stanovisko k stavbám, činnosti podľa zákona – Postup pre vydanie stanoviska

Zo zákona č.479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 140, § 34 a § 59 ) vyplýva, že ŽSR sú dotknutým orgánom a účastníkom konania, a teda sú oprávnené vydávať stanovisko k stavbám v ochrannom pásme dráhy, v obvode dráhy, na dráhe a na ostatných nehnuteľnostiach ŽSR. Zastupovaním ŽSR v zmysle tohto zákona je poverené Generálne riaditeľstvo ŽSR, Odbor expertízy – vydáva súhrnné stanovisko za ŽSR.
(kontakt: sekretariát a príslušné oddelenie odboru expertízy č. t. 0220297765, 0220297713)

Stanovisko ŽSR je súhrnným stanoviskom prevádzkovateľa dráhy k navrhovanej stavbe, činnosti v ochrannom pásme dráhy(OPD) podľa § 4 - 6 zákona číslo 513/2009 Z. z. o dráhach     a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nenahrádza vyjadrenie MDV SR – odbor DSÚ.  

Postup pre vydanie stanoviska:

1. Žiadateľ, v prvom rade, požiada správcu železničnej infraštruktúry - Oblastné riaditeľstvo ŽSR,  ŽSR Mostný obvod a správcu majetku - Oblastná správa majetku ŽSR, podľa územného členenia (nižšie uvedeného, vrátane kontaktov), o stanovisko k navrhovanej stavbe, činnosti v OPD....

Žiadosť o vyjadrenia *správcu železničnej infraštruktúry ŽSR Mostný obvod, správcu mostov a mostom podobných konštrukcií zasielajte na:

 • ŽSR Mostný obvod  Pri plynárni 1,  041 50 Košice, email: MO@zsr.sk

Žiadosť o vyjadrenia *správcu železničnej infraštruktúry ŽSR, zasielajte podľa miesta stavby.

Žiadosť o vyjadrenie *správcu majetku ŽSR, zasielajte podľa miesta stavby.    

 • Oblastná správa majetku Žilina, P. O. Hviezdoslava 1, 010 01 Žilina, email: osmza@zsr.sk        

 • Oblastná správa majetku Zvolen, M. R. Štefánika 2, 960 02 Zvolen, email: osmzv@zsr.sk 

 • Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava, email: osmtt@zsr.sk               

 • Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice, email: osmke@zsr.sk    

 •  Oblastné správy majetku Trnava, Žilina, Zvolen a Košice podliehajú Správe majetku Bratislava.

Žiadateľ k žiadosti doloží *projekt stavby, činnosti, a to min. 2x na príslušné Oblastné riaditeľstvo ŽSR a 1x na príslušnú Oblastnú správu majetku ŽSR.

Žiadateľ, k žiadosti o vyjadrenie správcov ŽSR, doloží *projekt stavby, činnosti, spracovaný v minimálnom rozsahu (a v rozsahu požadovanom správcom ŽSR):

*Projekt stavby, činnosti musí minimálne obsahovať:

 • Meno (názov) a adresa stavebníka, investora (u PO jej sídlo), prípadne poverenie k zastupovaniu stavebníka.

 • Situácia podľa rozsahu a charakteru stavby, s vyznačením presnej kilometrickej polohy stavby vo vzťahu ku staničeniu dráhy, s vyznačením ochranného pásma dráhy, s vyznačením najmenšej vzdialenosti stavby od osi krajnej koľaje, a s s vyznačením zásahu na pozemok ŽSR.

 • Priečny rez stavby aj so zakreslením terénu vo vzťahu ku koľaji.

 • Technická a sprievodná správa s údajmi o vplyve stavby na dráhu, o zabezpečení bezpečnosti dopravy na dráhe a o účinkoch prevádzky dráhy na stavbu (riešenie protihlukových a iných opatrení, na náklady investora, na základe pripomienok RÚVZ a v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z >vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. v znp). 

 • List vlastníctva a snímka z katastra nehnuteľností dotknutého pozemku(vzťah k pozemku).

  2. Až po súhlasnom vyjadrení správcov ŽSR, žiadateľ požiada Generálne riaditeľstvo ŽSR -  Odbor expertízy Klemensova 8, 813 61 Bratislava o vydanie súhrnného stanoviska za ŽSR. K žiadosti žiadateľ doloží súhlasné vyjadrenia príslušných *správcov ŽSR, a *projekt stavby, činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 Právne dokumenty