Železnice Slovenskej republiky


Štipendijný program


Štipendijný program ŽSR na stredných školách

Železnice Slovenskej republiky ponúkajú jedinečný Štipendijný program ŽSR  pre žiakov partnerských stredných odborných a priemyselných škôl.

POSTUP a PODMIENKY vstupu záujemcov do Štipendijného programu ŽSR:

 1. Záujemca musí byť žiakom prvého až štvrtého ročníka jednej z uvedených partnerských škôl:

 

Stredná škola

Študijné odbory

1.

Stredná priemyselná škola dopravná,

Študentská 23, Trnava

Propagačné video 

Propagačné video DOD

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

3765 M technika a prevádzka dopravy

3767 M dopravná akadémia

2.

Stredná priemyselná škola dopravná,

Hlavná 113, Košice

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

3765 M technika a prevádzka dopravy

3767 M dopravná akadémia

3.

Stredná odborná škola elektrotechnická,

Sibírska 1, Trnava

2683 H 11 elektromechanik

4.

Stredná priemyselná škola dopravná,

Sokolská 911/94, Zvolen

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

3765 M technika a prevádzka dopravy

5.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,

Zochova 9, Bratislava 

2675 M elektrotechnika

6.

Stredná priemyselná škola stavebná,

Plzenská 10, Prešov

3650 M staviteľstvo

 1. Žiak môže do Štipendijného programu ŽSR vstúpiť v ktoromkoľvek ročníku štúdia na partnerskej strednej škole.
 1. Pre vstup do Štipendijného programu ŽSR je potrebné vyplniť  žiadosť o vstup do Štipendijného programu ŽSR a naskenovanú žiadosť poslať:
 • e-mailom na: stipendium@zsr.sk
 • alebo poštou na adresu:    Železnice Slovenskej republiky
                                                 Generálne riaditeľstvo
                                                 Odbor riadenia ľudských zdrojov
                                                 Klemensova 8
                                                 813 61 Bratislava
 1. Na základe prijatej žiadosti bude záujemca pozvaný:
 • na lekársku prehliadku v zdravotníckom zariadení pre zamestnancov ŽSR,  
 • na psychologický rozhovor (žiak do 18 rokov), resp. psychologické vyšetrenie (plnoletý žiak) v určenom psychologickom zariadení ŽSR. 

Zdravotná a psychická spôsobilosť zamestnancov ŽSR je nutná vzhľadom na zachovanie bezpečnosti dopravy.

 1. Po overení zdravotnej a psychickej spôsobilosti žiaka, uzatvorí žiak so ŽSR Štipendijnú zmluvu, na základe ktorej má po ukončení školy garantované pracovné miesto na dobu neurčitú v odbore, ktorý študoval a povinnosť odpracovať minimálne tri roky v rámci ŽSR.

Dôležité upozornenie: 

Súčasťou Štipendijnej zmluvy je aj pracovná zmluva na dobu neurčitú. Po úspešnom ukončení štúdia bude štipendista vyzvaný na jej podpísanie. Pracovná zmluva obsahuje okrem iného aj záväzok štipendistu odpracovať na ŽSR minimálne tri roky v pozícii, ktorá bude vychádzať zo zamerania ukončeného štúdia. V prípade, že zo strany štipendistu nebude táto pracovná zmluva podpísaná, je povinný ŽSR vrátiť sumu,  ktorá mu bola prostredníctvom Štipendijného programu ŽSR vyplatená.

VÝHODY vstupu do ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU ŽSR:

 1. Mesačné štipendium počas štúdia na strednej škole:

v 1.ročníku

 40 EUR/mesiac

v 2.ročníku

 60 EUR/mesiac

v 3.ročníku

 80 EUR/mesiac

v 4.ročníku

100 EUR/mesiac

     Nárok na štipendium žiak získava automaticky po podpísaní Štipendijnej zmluvy, ak má:

 • študijný priemer do 2,5 z odborných predmetov,
 • žiadnu neospravedlnenú hodinu.
 1. Odborná prax počas štúdia na pracoviskách ŽSR.
 2. Garantované pracovné miesto na dobu neurčitú v študovanom odbore s možnosťou kariérneho rastu.
 3. Vyčlenený čas na zaškolenie v predpisoch pre konkrétnu prácu.
 4. Stabilná práca v stabilnej firme s dlhoročnou tradíciou a ekologickým prínosom.
 5. Možnosť rozvíjať svoje vedomosti externým štúdiom na vysokej škole zameranej na železničnú dopravu.
 6. Bezplatné pravidelné lekárske prehliadky.
 7. Dynamické pracovné prostredie s víziou neustálej modernizácie a digitalizácie.
 8. Cestovné výhody vlakom na Slovensku a v zahraničí vďaka železničnému preukazu.
 9. Príspevok zamestnávateľa na životné poisteniedoplnkové dôchodkové  sporenie.
 10. Zábezpeka pracovných podmienok kvalitnou kolektívnou zmluvou.
 11. Výhody sociálneho programu ŽSR a rekreačné pobyty vo vlastných strediskách ŽSR v Strečne a Starom Smokovci.
 12. Uplatnenie v rámci celého Slovenska je možné v nasledovných profesiách:

študijný odbor

profesia

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy,

3765 M technika a prevádzka dopravy,

3767 M dopravná akadémia

Výpravca

Dozorca prevádzky

Komandujúci

Technológ

Kontrolór dopravy

Dopravný námestník

Dispečer (prevádzkový, kontrolný)

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, 

2675 M elektrotechnika

2683 H 11 elektromechanik

Technik ICT

Operátor GSM-R

Vedúci prevádzky

Hlavný majster

Návestný majster

Oznamovací / návestný dozorca

Zabezpečovací dozorca

Správca železničnej infraštruktúry

3650 M staviteľstvo

Diagnostik mostov

Odborný technický zamestnanec  

Majster železničných tratí a stavieb

Správca  železničnej  infraštruktúry

Vedúci technológ

Revízny technik

Projektant, konštruktér

Realitný manažér

učebný odbor

profesia

2683 H elektromechanik

Elektromontér trakčného vedenia

Elektromontér silnoprúdových zariadení

Elektromontér trakčných napájacích staníc a špeciálnych zariadení

Rušňovodič - elektromontér

Elektrodispečer

Majster

 

Vstupom do Štipendijného programu ŽSR, žiak získava garanciu stabilnej práce vo vyštudovanom odbore a možnosť rozvíjať svoje schopnosti.

ŽSR si vyhradzujú právo na posúdenie žiadosti v lehote dlhšej ako 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o štipendijný program ŽSR vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

Povinnosťou štipendistu je odpracovať minimálne tri roky po ukončení štúdia.

V prípade záujmu o Štipendijný program ŽSR a pre zodpovedanie Vašich ďalších otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach: 0904 898 750 a 0904 746 553 alebo mailom na stipendium@zsr.sk.

Štipendijný program ŽSR na vysokých školách

Železnice Slovenskej republiky  ponúkajú  jedinečný Štipendijný program ŽSR pre študentov Žilinskej univerzity.

POSTUP a PODMIENKY vstupu záujemcov do Štipendijného programu ŽSR:

 1. Záujemca musí byť študentom denného štúdia Žilinskej univerzity na:
 • Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
 • Strojníckej fakulte,
 • Elektrotechnickej fakulte,
 • Stavebnej fakulte,
 • Fakulte riadenia a informatiky,
 1. Do Štipendijného programu ŽSR  môžu vstúpiť študenti všetkých fakúlt Žilinskej univerzity po skončení druhého bakalárskeho ročníka.
 1. Špecifické podmienky pre študentov Fakulty PEDAS:
 • študenti PEDAS môžu vstupovať do Štipendijného programu ŽSR už po skončení prvého bakalárskeho ročníka s tým, že vstúpia do prípravy na získanie odbornej spôsobilosti OS 15 - Malá dopravná (zimný semester) a následne OS 19 - Veľká dopravná (letný semester).
 • podmienkou zotrvania v Štipendijnom programe ŽSR v nasledujúcich ročníkoch štúdia je úspešné získanie odbornej spôsobilosti OS 19.
 1. Pre vstup do Štipendijného programu ŽSR je potrebné vyplniť  žiadosť o vstup do Štipendijného programu ŽSR a naskenovanú žiadosť poslať
 • e-mailom na: stipendium@zsr.sk
 • alebo poštou na adresu:    Železnice Slovenskej republiky
                                                 Generálne riaditeľstvo
                                                 Odbor riadenia ľudských zdrojov
                                                 Klemensova 8
                                                 813 61 Bratislava
 1. Na základe prijatej žiadosti bude záujemca pozvaný
 • na lekársku prehliadku v zdravotníckom zariadení pre zamestnancov ŽSR, 
 • na psychologické vyšetrenie v určenom psychologickom zariadení ŽSR. 

          Zdravotná a psychická spôsobilosť zamestnancov ŽSR je nutná vzhľadom na zachovanie bezpečnosti dopravy.

 1. Po overení zdravotnej a psychickej spôsobilosti záujemcu, uzatvorí študent so ŽSR Štipendijnú zmluvu, na základe ktorej má po ukončení štúdia garantované pracovné miesto na dobu neurčitú v odbore, ktorý študoval a povinnosť odpracovať minimálne tri roky v rámci ŽSR.

 

Dôležité upozornenie: 

Súčasťou Štipendijnej zmluvy je aj pracovná zmluva na dobu neurčitú. Po úspešnom ukončení štúdia bude štipendista vyzvaný na jej podpísanie. Pracovná zmluva obsahuje okrem iného aj záväzok štipendistu odpracovať na ŽSR minimálne tri roky v pozícii, ktorá bude vychádzať zo zamerania ukončeného štúdia. V prípade, že zo strany štipendistu nebude táto pracovná zmluva podpísaná, je povinný ŽSR vrátiť sumu,  ktorá mu bola prostredníctvom Štipendijného programu ŽSR vyplatená.

VÝHODY vstupu do ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU ŽSR:

 1. Mesačné štipendium počas štúdia:
 • do priemeru 1,5 (vrátane) z povinných predmetov / 150 EUR mesačne,
 • do priemeru 2,5 (vrátane) z povinných predmetov / 120 EUR mesačne.

Odborná prax počas štúdia na pracoviskách ŽSR.

 1. Garantované pracovné miesto na dobu neurčitú v študovanom odbore s možnosťou kariérneho rastu.
 2. Vyčlenený čas na zaškolenie v predpisoch pre konkrétnu prácu.
 3. Stabilná práca v stabilnej firme s dlhoročnou tradíciou a ekologickým prínosom.
 4. Bezplatné pravidelné lekárske prehliadky.
 5. Dynamické pracovné prostredie s víziou neustálej modernizácie a digitalizácie.
 6. Cestovné výhody vlakom na Slovensku a v zahraničí vďaka železničnému preukazu.
 7. Príspevok zamestnávateľa na životné poisteniedoplnkové dôchodkové  sporenie.
 8. Zábezpeka pracovných podmienok kvalitnou kolektívnou zmluvou.
 9. Výhody sociálneho programu ŽSR a rekreačné pobyty vo vlastných strediskách ŽSR v Strečne a Starom Smokovci.

Povinnosťou štipendistu je odpracovať minimálne tri roky po ukončení štúdia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0903 469 641 alebo e-mailom stipendium@zsr.sk.

 

 Právne dokumenty