Železnice Slovenskej republiky


Železničná energetika


Železničná energetika (ďalej len ŽE) je vnútorná organizačná jednotka Železníc Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR), ktorá bola zriadená 1.1.2004 Predmetom činnosti ŽE je nákup a predaj elektrickej energie v rámci ŽSR a komerčné využitie železničnej energetickej infraštruktúry s rešpektovaním väzieb na elektrickú prenosovú sústavu SR v súlade so Zákonom o energetike č. 251 / 2012 Z. z.

V rámci svojho predmetu činnosti ŽE:

 • stanovuje zásady využitia energetickej infraštruktúry ŽSR, obchodnej politiky v oblasti nákupu
  a predaja elektrickej energie pre:
  • organizačné jednotky v rámci ŽSR
  • cudzie firmy a organizácie
  • domácnosti
 • analyzuje, tvorí cenovú politiku nákupu a predaja elektriny, spolupracuje pri schvaľovacom procese s ÚRSO,
 • zabezpečuje spoluprácu, marketing a obchodný styk s dodávateľmi a odberateľmi  elektrickej energie.

Mgr. Marcel Beregi

riaditeľ

Kontakt

Tel.: 02/2029 7445 / Fax: 02/2029 7456
Email: zsrze@zsr.sk
Adresa: Klemensová 8, 813 61 Bratislava


Právne dokumenty