Železnice Slovenskej republiky


Pamätné knihy - zoznam PK


Pamätná kniha

História železnice, a nielen železnice, je zachytená aj v Pamätných knihách železničných staníc (PK ŽST), ktoré sú veľmi cenným historickým materiálom nielen pre štúdium dejín železnice a dopravy, ale rovnako tak aj pre štúdium regionálnych dejín.

Tradícia písania PK ŽST v Československej republike začína 17. októbra 1923 vydaním Výnosu ministerstva železníc - Pamětní knihy železničních úřadů. Sebrání pamětí na dobu převratu: „Aby zachovány byly důležité a pamětihodné události železniční, jež nebylo by lze v budoucnosti seznati z registratur a archivů železničních, dále aby i pro zpracování místní historie v obcích mohly býti poskytnuty příspěvky železničními úřady, jest u všech dopravních a staničních úřadů zříditi obligatorně „Pamětní Knihu“, do níž by se zapisovaly všechny důležité a pamětihodné události.“[1]

Pre bádateľov je prístupný katalóg pamätných kníh. Pamätné knihy sú prístupné aj v elektronickej podobe do roku 1955. Ročníky do roku 1938 sú v štádiu spracovania, preto je v Katalógu pamätných kníh uvedené len rozpätie rokov a nie konkrétne ročníky. Za pochopenie ďakujeme.

Katalóg pamätných kníh

 

[1] Archív ŽSR. Zbierka pamätných kníh, Výnos ministerstva železníc Pamětní knihy železničních úřadů, č. 27291-I/2Právne dokumenty