Železnice Slovenskej republiky


Katalóg periodík


Periodiká 

Železnice pre svojich zamestnancov vydávali podnikový časopis. Najstarší, ktorý je uložený v našom archíve je z roku 1951 a vychádzal pod názvom Podnikohospodářský zpravodaj Československých státních drah, národního podniku. Avšak najstarší časopis so železničnou tematikou v našom archíve je Časopis pro železniční právo a politiku z roku 1928, ktorý  vydával Spolok Československých železničných právnikov. Najväčšie zastúpenie v našom archíve má však podnikový časopis, ktorý stále vydával železničný podnik, niekedy aj v spolupráci s odbormi. Aj keď už pod iným názvom, vychádza dodnes. Na Slovensku začínal ako Bratislavský železničiar, neskôr bol premenovaný na Bratislavskú dráhu a potom už vychádzal pod názvom Železničiar. V roku 1991 začal vychádzať ako Ž Semafor a dnes sa volá Železničný Semafor.

Katalóg časopisov 

Pre štúdium histórie sú výbornou pomôckou vestníky a úradné listy. Tieto poskytujú informácie pracovného charakteru, rozkazy náčelníka dráhy, upozornenia na nové predpisy či smernice. Vestníky mali celoštátny charakter, väčšinou sú zamerané na dopravu ako takú, nielen na železnicu. Úradné listy sú však zamerané už na konkrétny úrad, kde sa uverejňovali nové rozkazy a nariadenia, oznamovali sa personálne zmeny a pod.

Katalóg vestníkov a úradných listov 

V období prvej republiky vychádzali Ročenky štátnych  a súkromných dráh československej republiky. Ročenky obsahujú najmä personálne veci, zoznam zamestnancov – úradníkov, zamestnaných na železniciach, spolu s ich umiestnením a platovým zaradením. Okrem tohto zoznamu sú však zaujímavé aj tým, že v jednej publikácii sa dozvieme o organizácii železníc, je tu zoznam tratí, nielen hlavných, ale aj miestnych, úzkorozchodných, lanových a pod. Podobné ročenky vychádzali aj pred 1. svetovou vojnou. 

Katalóg ročeniek Právne dokumenty