Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica v údolí Bodvy


Koncesiu pre výstavbu a prevádzkovanie železnice, odbočujúcej zo stanice Sajóecseg trate MÁV Miskolc – Bánréve a končiacej v stanici Turňa nad Bodvou Miestnej železnice Košice – Turňa nad Bodvou, získal na základe zákonného článku č. XXII/1895 nariadením MO č. 45633/95.VI.22 dr. Jozef Szabó.

Výstavba 57,5 km dlhej železnice si vyžiadala vykonať rozsiahle zemné práce. V 10 staniciach bolo postavených 10 výpravných budov, 15 skladov a 160 m nekrytých nákladísk. Na trati s 90 úrovňovými cestnými priechodmi bez závor bolo rozmiestnených 12 strážnych stanovíšť. Stavba stála 3 800 000 K a prvý vlak po dokončenej železnici prešiel 23.8.1896.

 

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty