Železnice Slovenskej republiky


Tunely


V období výstavby miestnych železníc boli na Slovensku vybudované tunely na Uhorskej severozápadnej miestnej železnici (Jablonický tunel), na miestnej železnici v údolí Oravy (Oravský tunel pri Kraľovanoch), na Lučeneckej miestnej železnici (Zlatniansky tunel) a na Miestnej železnici Rimavská Sobota – Poltár (Ožďanský tunel). MÁV postavili nový tunel pri Bratislave (pre druhú koľaj medzi Bratislavou a Devínskou Novou Vsou) a na novostavbe železnice Prievidza – Handlová (Handlovský tunel). Tunel pri Bratislave a Jablonický tunel boli budované tzv. anglickou tunelovacou metódou (nazývanou aj rakúska modifikovaná alebo tiež alpská metóda). Podstata tejto metódy spočívala v postupe prác po pásmach dlhých podľa povahy razenej horniny 3-8 m; s výlomom nasledujúceho pásu sa pri použití tejto metódy začalo až po úplnom obmurovaní predchádzajúceho pásu. Cieľom spevniť nestabilnú tunelovú chodbu čo najskôr po ukončení výlomu. Časť Zlatnianskeho tunelu bola budovaná belgickou metódouOstatné tunelárske práce boli vykonané tzv. rakúskou metódou. Tunelová obmurovka všetťkých v tomto období postavených tunelov bola vyhotovená z opracovaného kameňa, iba v prípade Ožďanského tunela bol pre tento účel vo významnejšej miere použitý betón. Aj keď bolo v tomto období bežné – vzhľadom na neúspech iných riešení v minulosti – izolovať tunely proti zemnej vlhkosti iba vyšpárovaním hotového muriva cementovou maltou, využívajúcou hydraulické vápno alebo portlandský cement, bola pri výstavbe tunela pri Bratislave použitá izolácia klenby asfaltovými platňami s olovenou vložkou, lepenými horúcim asfaltom a pokrytými tehlovou prímurovkou.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty