Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Humenné - Stakčín


Koncesia pre výstavbu a prevádzku tarate, vychádzajúcej zo stanice MÁV v Humennom a smerujúcej cez Dlhé nad Cirochou do Stakčína, bola udelená nariadením MO č. 78587/908.IX.12 dr. Eugenovi Rudnyanszkému a stavebnej firme Gfrerer, Schoch a Grossmann z Budapešti. Uvažovalo sa pritom aj o predĺžení trate po Ruské v dĺžke 28 km. Na trase predĺženia sa v roku 1910 vykonala verejnoprávna obchôdzka a v roku 1913 došlo dokonca i k jej úprave. V dôsledku 1. svetovej vojny sa však stavba nerealizovala.

Výstavba 26,9 km dlhej železnice si nevyžiadala väčšie zemné práce (oblúky trvorili iba 26 % jej trasy), bolo však potrebné vybudovať 86 mostov a priepustov v celkovej dĺžke 289 m. To sa tiež odrazilo v pomerne vyakom stavebnom náklade, ktorý dosiahol čiastku 3 460 000 K. Na trati, ktorú križovalo 52 úrovňových priecestí bez závor, bolo 5 strážnych stanovíšť, 2 zastávky a 4 stanice s výpravnými budovami, resp. čakárňami a skladmi. Prevádzka železnice sa začala 30.11.1909.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty