Železnice Slovenskej republiky


Bratislavská župná miestna železnica


Koncesiu na výstavbu a prevádzku železnice, začínajúcej v Plaveckom Mikuláši a pokračujúcej cez stanicu MÁV v Zohore do Záhorskej Vsi, ako i vlečky pripájajúcej na železničnú sieť tamojší cukrovar, získali dr. Emil Révész z Malaciek a Ing. Ľudovít Fábián z Budapešti nariadením MO č. 46370/911.VII.4.

Na celej 49,9 km dlhej trati s 10 stanicami a 3 nákladiskami bolo treba vybudovať 97 mostov a priepustov v dĺžke 402 m, pričom najdlhší most v záplavovom území rieky Moravy s dĺžkou 80 m bol drevenej konštrukcie. Trať s 10 strážnymi stanovišťami križovalo 97 úrovňových priecestí bez závor. Stavebné náklady boli následkom finančne náročného vyvlastnenia pozemkov i výstavby nákladných umelých stavieb pomerne vysoké a dosiahli čiastku 5 380 000 K. Prevádzka na trati Zohor – Záhorská Ves sa začala 15.11.1911, medzi Zohorom a Plaveckým Mikulášom prešiel prvý parný vlak 9.12. toho istého roku.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty