Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Hronská Dúbrava - Levice


O výstavbu železnice Hronská Dúbrava (Hronská Breznica) – Levice sa zaujímala StEG v súvislosti s výstavbou svojich železníc údoliami Hronu a Ipľa už v druhej polovici 80. rokov. Vzhľadom na ohrozenie záujmov uhorských štátnych železníc nebolo však vtedy vydané ani povolenie prípravných prác.

Koncesia pre výstavbu a prevádzku takto smerovanej železnice bola vydaná až po poštátnení StEG Jánovi Kazymu, hlavnému županovi Barcskej župy nariadením MO č. 45640/95.VI.25. Aj v tomto prípade koncesia zaväzovala zabezpečiť vozidlá, koľajnice i ostatný materiál pre výstavbu z uhorských zdrojov.

Stavba 65,6 km dlhej trate bola pomerne nákladná – stála 5 880 000 K – a tiež náročná na zemné práce: museli sa vybudovať násypy a zárezy (z nich časť v skalnatom teréne) výšky, resp. hĺbky 5 až 6 m a miestami tiež upraviť brehy Hrona. Ťažký terén si vyžadoval postaviť 183 mostov. Najdlhšími boli premostenia Hrona vo veľkých Kozmálovciach s rozpätím 3 x 40 m, v Žarnovici s rozpätím 2 x 35 m a v Žiari nad Hronom s rozpätím 2 x 30 m. Na trati bolo 10 staníc a 3 zastávky, 14 strážnych stanovíšť a 94 úrovňových priecestí, z ktorých boli 2 kryté závorami. Vybudovaných bolo 8 výpravných budov so skladmi a celkom 95 m nekrytých nákladísk. Prevádzka na železnici sa začala 27.10.1896.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty