Železnice Slovenskej republiky


Výstavba a rekonštrukcia - Zvolen


Očakávaný vzrast prepravných výkonov po otvorení Južného ťahu vyvolal úvahy o oddelení osobnej a nákladnej dopravy vo zvolenskom uzle. Cieľ bol dosiahnutý výstavbou novej osobnej stanice na mieste pôvodnej zastávky Zvolen-hrad. Práce prebiehali v rokoch 1952-1963. Súčasťou rekonštrukcie bolo nové zaústenie trate do Šiah. Roku 1966 sa začala tiež rozsiahla prestavby rušňového depa.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty