Železnice Slovenskej republiky


Nové železnice - Veľký Krtíš - Malé Straciny - štátna hranica


Zvýšenie ťažby hnedého uhlia v Malých Stracinách na prelome 40. a 50. rokov spôsobilo tlak na konečné vyriešenie jeho prepravy k spotrebiteľom. Nakoľko nebolo možné postaviť železnicu medzi Malými Stracinami a Lučencom na území Slovenska, iniciovala vláda ČSR rokovanie s Maďarskom o využití železnice MÁV medzi Nógrádszakálom a Ipolytarnócom (železnica medzi Lučencom a Ipolytarnócom existovala – išlo o bývalú Miestnu železnicu Novohradskej župy). Túto trať bolo potrebné rekonštruovať (v jestvujúcom stave pripúšťala osové zaťaženie 12,5 t). Rekonštrukciu vykonali ČSD a MÁV spoločnými silami. Nová trať z Malých Stracín po štátnu hranicu bola dlhá 9 km a prevádzku na nej otvorili 12.9.1951. V druhej polovici 70. rokov bola trať predĺžená do Veľkého Krtíša (3 km). Pri tejto stavbe nebola venovaná dostatočná pozornosť geologickým pomerom a počas výstavby došlo k veľkým zosuvom pôdy. Trať do Veľkého Krtíša bola napokon odovzdaná do prevádzky 22.2.1978.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty