Železnice Slovenskej republiky


Nové železnice - Tura nad Bodvou - Rožňava


Výrazná orientácia hospodárstva po roku 1948 na ZSSR spôsobila neobyčajný rast zaťaženia železnice Čierna nad Tisou – Košice – Žilina – Bohumín. K odľahčeniu tejto trate malo prispieť prepojenie železníc Košice – Turňa nad Bodvou a Zvolen – Rožňava krátkym úsekom Turňa nad Bodvou – Rožňava (31 km).

Hoci nová železnica viedla širokým a plochým údolím, bolo treba počas jej výstavby vybudovať 36 priepustov a 22 mostov o svetelnosti viac, ako 2 m. Pri Rožňave bol v ílovitom teréne vyhĺbený zárez, z ktorého sa vyťažilo asi 1 mil. m3 zeminy, použiteľnej potom najmä pri výstavbe stanice Rožňava. V trase železnice ležiaci vápencový masív bol pri Jablonove prerazený tunelom, dlhým 3154 m. Vznikol tak tretí najdlhší tunel na Slovensku. Stavbou trate vykonalo Železničné staviteľstvo Košice v rokoch 1951-1954, tunel postavil Tunelstav, n. p. Prevádzka tu bola otvorená 25.1.1955.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty