Železnice Slovenskej republiky


Železničné spojky


Vzhľadom na značnú politickú zneužiteľnosť peážnej dopravy bolo prvým úsilím SŽ obmedziť ju na najmenšiu možnú mieru. Preto ihneď pristúpili k realizácii tomášovskej a lastovskej spojky.

Tomášovská spojka vychádzala z lučeneckého zhlavia železničnej stanice Tomášovce a obchádzala Lučenec, ktorý pripadol Maďarsku. Tesne pred zastávkou Veľká Ves sa napájala na trať Lučenec – Utekáč. Umožnila priame napojenie tejto trate, ako i trate Breznička – Katarínska Huta na železnicu Zvolen – Tomášovce. Stavebná dĺžka spojky bola 6,394 km, prevádzková 7,088 km. Tomášovská spojka bola otvorená 18.2.1940.

Lastovská spojka umožnila obchádzku obsadených Michalian. Jej stavebná i prevádzková dĺžka bola 0,597 km. Aj tak však tarť Michaľany – Medzilaborce bola prístupná iba peážou cez obsadené Košice. To sa zmenilo až výstavbou tarte Kapušany pri Prešove – Strážske. Lastovská spojka bola otvorená 15.12.1939.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty