Železnice Slovenskej republiky


Charakteristika osobnej prepravy


Industrializácia Slovenska mala vplyv i na zvyšovanie prepravných nárokov v osobnej preprave. Vytvárali sa centrá výroby a z poľnohospodárstva odišiel do miest veľký počet najmä mladých pracovníkov. Vplyv na rozvoj osobnej prepravy malo tiež cenové sprístupnenie rekreačných stredísk širokým vrstvám obyvateľstva.

V povojnovom období významne vzrástla hybnosť cestujúcich na železnici. Ak táto hybnosť pred vojnou bola približne 19 jázd za rok, v období 1955-1965 to už bolo asi 45 jázd za rok. Od roku 1961 začal počet prepravených osôb stagnovať a v neskorších rokoch klesal. Na začiatku 90. rokov bola hybnosť približne 17 jázd za rok. Tento jav bol spôsobený jednak rozširovaním autobusovej siete a tiež rozvojom individuálneho motorizmu.

Najväčší podiel (takmer 50%) na cestovaní predstavovali cesty do zamestnania. Veľký podiel na preprave mala i preprava žiakov do škôl (asi 10%). Táto štruktúra bola prakticky až do konca existencie ČSD nemenná.

Vývoj prepravy cestujúcich na Slovensku v rokoch 1937-1995

 

Roky

prepravené osoby
(tis./rok)

1937

70 000

1947

101 350

1950

117 890

1955

171 725

1968

185 818

1969

175 039

Roky

prepravené osoby (tis./rok)

osobokilometre (mil./rok)

priemerná prepravná vzdialenosť (km)

1970

167 078

6 264

37,5

1975

148 052

6 128

41,4

1980

137 588

6 334

46,0

1985

129 569

6 653

51,3

1990

119 262

6 381

53,5

1995

89 471

4 202

47,0

S rastom počtu cestujúcich nevzrastal však počet miest vo vlakoch a náležité podmienky pre riadnu údržbu a čistenie súprav osobných vozňov neboli vytvorené ani v miestach najväčšej kumulácie osobných vozňov (Bratislava, Žilina, Zvolena a Košice). To nepriaznivo vplývalo na úroveň kultúry cestovania prakticky až do súčasnosti.

Osobitou stránkou prepravy cestujúcich bola cena za prepravu. Osobná tarifa bola pásmová a mala degresívny charakter. Tarifným základom bolo občianske cestovné pre druhú vozňovú triedu. Pre deti do veku 6 rokov v sprievode dospelého bola preprava bezplatná. Deti školského veku platili polovicu občianskeho cestovného. Cestovné v 1. triede bolo o polovicu drahšie ako v 2. triede. Rýchlikový príplatok bol 16,- Kčs. ČSD poskytovali v osobnej preprave celý rad zliav (zamestnanecké, žiacke), ktoré spôsobovali, že cena prepravy bola v mnohých prípadoch iba symbolická. Osobné tarify sa od menovej reformy roku 1953 prakticky nemenili.

Podobne ako v nákladnej i v osobnej preprave boli otázky medzinárodnej prepravy v rámci východoeurópskeho bloku upravené novou medzinárodnou dohodou – Dohovorom o medzinárodnej preprave cestujúcich (SMPS), ktorý platil od 1.11.1951. Dňa 1.4.1963 začala platiť Jednotná medzinárodná tarifa pre prepravu cestujúcich, batožín a spešnín EMPT. Ceny v novej tarife boli stanovené tak, aby neprevyšovali miestne národné tarify väčšiny členských krajín a boli nižšie ako tarify letecké. Od 1.5.1981 boli tieto tarify vzhľadom na neustály rast nákladov v železničnej doprave zvýšené o 50%.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty