Železnice Slovenskej republiky


Trať Opava-Trenčín Moravsko-sliezskej centrálnej železnice


Veľká burzovná kríza v máji 1873 znamenala definitívny koniec projektu železnice Opava – Trenčín. Spoločnosti Moravsko-sliezskej centrálnej železnice sa nielenže nepodarilo odpredať akcie rozostavanej železnice, ale i Považská železnica, na ktorú mala táto línia nadväzovať, sa dostala v dôsledku úpadku viedenskej zmenárenskej banky do vážnych problémov. V tejto situácii nezostalo spoločnosti iné, než sa celého projektu vzdať. K tomuto záveru dospelo valné zhromaždenie akcionárov v roku 1873, keď uložilo správnej rade, aby sa zbavila koncesie i všetkých z nej vyplývajúcich záväzkov. Aj keď sa spoločnosti – napriek všetkým nepríjemnostiam – podarilo napokon situáciu stabilizovať, poznačilo to jej hospodárenie na celé roky.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty