Železnice Slovenskej republiky


Lučenecká miestna železnica


Povolenie pre výstavbu ďalšieho úseku miestnej železnice z Poltáru do Kokavy nad Rimavicou (17,1 km) a vlečiek do sklární v Zlatne a Kokave n. Rimavicou bolo udelené nariadením MO č. 79438/906.XI.19 ako dodatok k pôvodnej koncesii. Ďalším dodatkom tejto koncesie sa stal výnos MO 94888/908, ktorý povolil koncesionárom postaviť vlečku z Kokavy n. Rimavicou do Utekáča (Üjantalvölgy) k tamojším sklárňam (5,9 km).

Na tratiach boli 4 stanice, 5 nákladísk a 1 zastávka, v Poltári bola postavená remíza pre rušne. Na šírej trati ležalo 10 strážnych stanovíšť, 3 podchody a 113 úrovňových priecestí, z ktorých boli závorami zabezpečené iba 4.

Na vlečke do Utekáča bola len jedna – koncová – stanica, trať však križovalo 11 úrovňových priecestí bez závor.

Stavebný materiál železnice reprezentovala čiastka 5 542 000 K. Prevádzka na jej jednotlivých úsekoch sa začínala v týchto termínoch:

  • Lučenec – Poltár a Breznička – Katarínska Huta     24.11.1901
  • Poltár – Kokava nad Rimavicou     27.11.1908
  • Kokava nad Rimavicou – Utekáč     16.12.1909

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty