Železnice Slovenskej republiky


Výstavba a rekonštrukcia - Trnava


Dôvody i ciele prestavby trnavskej železničnej stanice boli rovnaké, ako v prípade staníc Žilina a Zvolen. Rekonštrukcia sa začala v roku 1977 výstavbou náhradných a sociálnych objektov, o dva roky neskôr bola rozostavaná aj výpravná budova, ktorá bola otvorená 17.11.1989. Budovanie koľajiska, nástupíšť a podchodov osobnej stanicesa uskutočnilo v rokoch 1987-1992. Táto výstavba si vyžiadala približne 300 mil. Sk. Ďalšie plánované stavby (dostavby osobnej stanice a nákladná stanica s druhou koľajou Trnava – Nemčanka) sa neuskutočnili. V súvislosti s paralelne prebiehajúcimi prácami na elektrifikácii tratí Galanta – Trnava – Kúty a Bratislava – Púchov sa v Trnave medzi rokmi 1978 – 1984 postavili budovy automatickej telefónnej ústrednenapájacej stanice a opravovne trakčného vedenia. V tom istom období tu bola vybudovaná i nová poštová budova s napojením na batožinový podchod a tým i na nástupištia osobnej stanice.


© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty