ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Spôsobilosť z BOZP


Základné skúšky

BMA   Zamestnanec mimo prevádzkový priestor alebo priestor susediaci s prevádzkovým priestorom ŽSR
Zamestnanci, ktorí za žiadnych okolností nebudú vstupovať do prevádzkového priestoru alebo priestoru susediaceho s prevádzkovým priestorom ŽSR
Počet hodín Cena na osobu bez DPH Ďalšie oprávnenia
3 11,88 € Nemá
BMV   Vedúci zamestnanec mimo prevádzkový priestor alebo priestor susediaci s prevádzkovým priestorom ŽSR
Bezprostredne nadriadení a vedúci zamestnanci zamestnancom, ktorí za žiadnych okolností nebudú vstupovať do prevádzkového priestoru alebo priestoru susediaceho s prevádzkovým priestorom ŽSR
Počet hodín Cena na osobu bez DPH Ďalšie oprávnenia
3 11,88 € BMA
BPC   Zamestnanec v prevádzkovom priestore alebo v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR
Zamestnanci s oprávnením prechádzať cez prevádzkový priestor alebo priestor susediaci s prevádzkovým priestorom ŽSR
Počet hodín Cena na osobu bez DPH Ďalšie oprávnenia
4 15,84 € BMA
BPO   Obslužná činnosť
Zamestnanci vykonávajúci obslužnú činnosť na úseku dopravnej a prepravnej prevádzky a zamestnanci s odbornou skúškou č. 3,11,12,17,18, SSP 17/1,SSP 17/2
Počet hodín Cena na osobu bez DPH Ďalšie oprávnenia
5 19,80 € BMA, BPC
BPD   Dopravný zamestnanec
Dopravní zamestnanci, na úseku dopravnej a prepravnej prevádzky s odbornou skúškou, 13,14,15 a 19,ktorí sú oprávnení riadiť dopravu na železničnej dráhe vrátane činnosti osamelý zamestnanec, zabezpečujúci a zabezpečovaný zamestnanec, čistič výhybiek, bezpečnostná hliadka
Počet hodín Cena na osobu bez DPH Ďalšie oprávnenia
5 19,80 € BMA , BPC, BPO
BPI   Zamestnanec infraštruktúry
Všetci zamestnanci v prevádzke infraštruktúry vrátane činnosti osamelý zamestnanec, zabezpečujúci a zabezpečovaný zamestnanec a bezpečnostná hliadka. Neplatí samostatne, ale len v spojení s technologickými špecifikami a to minimálne s jedným z rozsahov znalostí označených ako T 1 TS, T 2 EE, T 3 OZT
Počet hodín Cena na osobu bez DPH Ďalšie oprávnenia
5 19,80 € BMA , BPC
BPR   Koľajové vozidlá
Rušňovodiči HKV a zamestnanci vykonávajúci v prevádzkovom priestore alebo v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR opravu, údržbu, technickú prehliadku, čistenie koľajových vozidiel a ďalšie s tým súvisiace činnosti
Počet hodín Cena na osobu bez DPH Ďalšie oprávnenia
5 19,80 € BMA , BPC
BPK   Koordinácia, riadenie a inšpekcia
Je určené pre: vedúcich zamestnancov, ktorí vykonávajú riadenie pracovných činností dvoch alebo viacerých úsekov prevádzky; vedúcich prác, ktorí organizujú a riadia práce dvoch alebo viacerých úsekov prevádzky; zamestnancov vykonávajúcich inšpekciu, kontrolu, vyšetrovanie, oboznamovanie a vzdelávanie v oblasti BOZP; zamestnancov vykonávajúcich koordináciu projektovej dokumentácie, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých úsekov prevádzky; zamestnancov vykonávajúcich koordináciu BOZP na dvoch a viac úsekoch prevádzky
Počet hodín Cena na osobu bez DPH Ďalšie oprávnenia
8 31,68 € BMA, BMV, BPC, BPO, BPD, BPI, BPR, BPV, T1 TS, T2 EE, T3 OZT, T4 VŽÚ, T5 VPS

Nadstavbové skúšky

BPV   Vedúci zamestnanec v prevádzkovom priestore alebo priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR
Je určené pre: nadriadených zamestnancov, ktorí vykonávajú riadenie pracovných činností iba na jednom úseku prevádzky; vedúcich prác, ktorí organizujú a riadia práce iba na jednom úseku prevádzky; vedúcich stroja, vedúcich pracoviska stroja, vedúcich vozidla; zamestnancov vykonávajúcich kontrolnú činnosť iba na jednom úseku prevádzky; zamestnancov vykonávajúcich koordináciu projektovej dokumentácie, ktorá sa týka iba jedného úseku prevádzky; zamestnancov vykonávajúcich koordináciu BOZP iba na jednom úseku prevádzky; zástupcov zamestnancov pre BOZP iba na jednom úseku prevádzky
Počet hodín Cena na osobu bez DPH Ďalšie oprávnenia
1 3,96 € Nemá, BPV je platné iba spolu s označením spôsobilosti BPD, BPI alebo BPR

Technologické skúšky

T1 - TS   Trate a stavby
Technologické špecifiká v oblasti tratí a stavieb
Počet hodín Cena na osobu bez DPH Ďalšie oprávnenia
1 3,96 €  
T2 - EE   Elektrotechnika a energetika
Technologické špecifiká v oblasti elektrotechniky a energetiky
Počet hodín Cena na osobu bez DPH Ďalšie oprávnenia
1 3,96 €  
T3 - OZT   Oznamovacia a zabezpečovacia technika
Technologické špecifiká v oblasti oznamovacej, zabezpečovacej techniky a telekomunikácii
Počet hodín Cena na osobu bez DPH Ďalšie oprávnenia
1 3,96 €  
T4 - VŽU   Vozidlá železničnej údržby
Technologické špecifiká v oblasti vozidiel železničnej údržby
Počet hodín Cena na osobu bez DPH Ďalšie oprávnenia
1 3,96 €  
T5 - VPS   Vedúci pracovnej skupiny
Technologické špecifiká pre vedúceho pracovnej skupiny
Počet hodín Cena na osobu bez DPH Ďalšie oprávnenia
1 3,96 €  

Školenie o ochrane pred požiarmi podľa Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je realizované v rozsahu 1 hodiny na základe požiadavky odberateľa a v cene 3,96 € bez DPH na osobu.

Odbornú spôsobilosť v elektrotechnike na dráhach zabezpečuje ŽSR ÚIVP alebo iná oprávnená osoba. ŽSR ÚIVP Vám ponúka na základe Vašej požiadavky uvedené školenie v rozsahu 3 hodiny a v celkovej cene 11,88 € bez DPH na osobu.