ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávanie


Vzdelávanie zamestnancov Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) má dlhoročnú tradíciu. V súčasnosti sa zabezpečuje prostredníctvom Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie (ÚIVP). ÚIVP na svojich základných pracoviskách realizuje vzdelávacie a psychologické služby pre zamestnancov ŽSR a ostatných organizácií. Praxou overený školiaci systém, ako aj špičkoví interní a externí lektori sú zárukou kvalitnej a efektívnej činnosti ÚIVP.

ÚIVP - disponuje:

 • Inštitútom vzdelávania Bratislava
 • Inštitútom vzdelávania Žilina
 • Inštitútom vzdelávania Zvolen
 • Inštitútom vzdelávania Košice
 • Základným pracoviskom psychológie
 • Strediskom internátnej prípravy Strečno
 • Účelovým zariadením Starý Smokovec
 • Ubytovacím a školiacim strediskom Bratislava
 • Ubytovacím a školiacim strediskom Košice
 • školiacimi strediskami (ŠS)
 • videoštúdiom
 • internými lektormi
 • externými lektormi
 • konzultantmi vzdelávania z rozličných typov škôl a inštitúcií

ÚIVP - ponúka a realizuje:

 • vzdelávacie aktivity v zmysle predpisov ŽSR
 • vzdelávacie aktivity v zmysle platnej legislatívy SR
 • internátne vzdelávacie aktivity v zmysle predpisu ŽSR Z 3
 • vzdelávanie formou e-learningu
 • kurzy a školenia špecializovanej prípravy
 • kurzy výpočtovej techniky
 • poradenstvo a konzultácie v oblasti železníc
 • vzdelávanie stredného a vyššie manažmentu
 • medzinárodné a odborné semináre
 • služby v oblasti psychológie - psychologické vyšetrenia a poradenstvo, konzultačná a expertízna činnosť

ÚIVP - spolupracuje:

 • s vysokými a strednými školami v oblasti železničnej dopravy
 • s externými dodávateľmi – ministerstvá SR, vzdelávacie agentúry, špecializované firmy s oprávnením v oblasti vzdelávania

ÚIVP - podieľa sa:

 • na tvorbe a pripomienkovaní prevádzkových predpisov