ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Strategické ciele


Spokojní zákazníci

Snažíme sa chápať potreby a očakávania materskej spoločnosti ŽSR a našich zákazníkov a porozumieť procesom, ktoré podmieňujú úspešnosť ich podnikania

Plníme očakávania materskej spoločnosti ŽSR a našich zákazníkov v oblasti zvyšovania komplexnosti a kvality poskytovaných služieb, pri zabezpečení primeranej finančnej návratnosti

S materskou spoločnosťou ŽSR a zákazníkmi vedieme sústavný dialóg o ich spokojnosti a dôvere ku kvalite našich služieb s cieľom zvyšovať ich spokojnosť

Neustálym zlepšovaním postupov a metód práce garantujeme materskej spoločnosti ŽSR a zákazníkom poskytovanie služieb v súlade s uznávanými štandardami a v súlade s účinným systémom manažérstva kvality

Systematicky rozvíjame spoluprácu s dodávateľmi a zákazníkmi s cieľom trvalého zlepšovania vzťahov a kvality poskytovaných služieb

Prosperujúca firma

V súčinnosti s materskou spoločnosťou ŽSR vytvárame prostredie pre trvalý rast a úspešnosť podnikania, čím zabezpečujeme lepšiu budúcnosť našim zamestnancom a podporujeme úspešnosť našich zákazníkov

Rozvíjaním a prehlbovaním spolupráce si upevňujeme postavenie u tradičných zákazníkov a rozširujeme okruh tuzemských a zahraničných odberateľov

Spokojní zamestnanci

Vytvárame podmienky pre zvyšovanie povedomia zamestnancov o potrebách a očakávaniach materskej spoločnosti ŽSR a zákazníkov aj o politike a cieľoch zameraných na neustále zlepšovanie procesov a kvality poskytovaných služieb

V súčinnosti s materskou spoločnosťou ŽSR vytvárame podmienky pre zvyšovanie kompetentnosti, motivácie a spokojnosti zamestnancov

Podporujeme potenciál zamestnancov pri inovovaní a navrhovaní nových služieb ako možnosť sebarealizácie