ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity IV Bratislava - Oznamy


Informácie

 Všetky vzdelávacie akcie sa uskutočňujú výhradne v pracovné dni !   

Prehľad VA na internete: http://www.uivp.sk.    

Upozorňujeme všetkých zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacích akciách organizovaných ÚIVP Bratislava, na povinnosť predložiť na danej akcii zamestnanecký preukaz, prípadne iný doklad, kde je možné overiť názov zamestnávateľa a organizačnú zložku. Pokiaľ zamestnanec nepredloží takýto doklad, nebude sa môcť zúčastniť vzdelávacej akcie. 

Odborná príprava pre odborné a periodické odborné skúšky organizovaná na inštitútoch vzdelávania je plánovaná v danom mesiaci na základe objednávky zo základného pracoviska. 

Odborná príprava pre špecializované činnosti (práce vo výškach, elektro., žeriavnici a pod.) je organizovaná na inštitútoch vzdelávania v danom mesiaci na základe objednávky zo základného pracoviska. 

Na OS, POS, MS a SSP prihlasuje zamestnancov poverený zamestnanec  prihláškou priamo na inštitút vzdelávania, ktorý  zabezpečuje vykonávanie  príslušných skúšok. Ak sa jedná o odbornú skúšku, v prihláške musí byť vpísaný dátum ukončenia odbornej prípravy, inak bude prihláška vrátená.

Zamestnanec musí ešte pred začiatkom skúšky predložiť skúšobnej komisii :

  • Výkaz o vzdelávaní (u zamestnancov ŽSR)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
  • Plán výcviku (podľa Z3 ŽSR)
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti (ak ho má zamestnanec už  vydaný) - Preukaz spôsobilosti BOZP - Preukaz totožnosti.

ŽSR ÚIVP ponúka vykonanie Základného kurzu Odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky v zmysle § 21 – 23 Vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. z. pre záujemcov o získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ktorí vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických zariadení elektrických. Bližšie informácie získate na príslušnom inštitúte vzdelávania ÚIVP – Bratislava, Košice, Zvolen, Žilina, alebo na  www.uivp.sk