ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity IV Bratislava - Oznamy


 

Všetky vzdelávacie akcie sa uskutočňujú výhradne v pracovné dni !

Prehľad VA na internete:

http://www.uivp.sk.

Opakovaného (periodického) školenia BOZP sa môžu zúčastniť iba zamestnanci, ktorí sú pozvaní pozvánkou. Objednávka a prihlášky na opakované BOZP musí byť zaslaná na IV najneskôr dva mesiace pred ukončením platnosti.

Opakovaného (periodického) školenia BOZP sa môžu zúčastniť iba zamestnanci, ktorí sú pozvaní pozvánkou. Objednávka a prihlášky na opakované BOZP musí byť zaslaná na IV najneskôr dva mesiace pred ukončením platnosti.

Na BOZP si musí každý účastník školenia priniesť výkaz o vzdelávaní (len ŽSR), osvedčenie o odbornej spôsobilosti BOZP, inak nebude pripustený ku školeniu.

Spôsobilosť BOZP - externý odberateľ:

Spôsobilosti BOZP obsahuje školenie o požiarnej ochrane , základné školenie podľa pracovnej činnosti, školenie elektrokvalifikácie a overenie vedomostí.

Objednávka a prihlášky na získanie spôsobilosti BOZP musí byť doručená na IV do 15. dňa kalendárneho mesiaca tak, aby mohol byť žiadateľ zaradený na školenie v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

Spôsobilosť BOZP - interný odberateľ:

Spôsobilosti BOZP obsahuje školenie o požiarnej ochrane, základné školenie podľa pracovnej činnosti, prevádzkové minimum, školenie elektrokvalifikácie a overenie vedomostí .

Upozorňujeme všetkých zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacích akciách organizovaných ÚIVP Bratislava, na povinnosť predložiť na danej akcii zamestnanecký preukaz, prípadne iný doklad, kde je možné overiť názov zamestnávateľa a organizačnú zložku. Pokiaľ zamestnanec nepredloží takýto doklad, nebude sa môcť zúčastniť vzdelávacej akcie.

Odborná príprava pre odborné a periodické odborné skúšky organizovaná na inštitútoch vzdelávania je plánovaná v danom mesiaci na základe objednávky zo základného pracoviska.

Odborná príprava pre špecializované činnosti (práce vo výškach, elektro., žeriavnici a pod.) je organizovaná na inštitútoch vzdelávania v danom mesiaci na základe objednávky zo základného pracoviska.

Na OS, POS, MS a SSP prihlasuje zamestnancov poverený zamestnanec prihláškou priamo na inštitút vzdelávania, ktorý zabezpečuje vykonávanie príslušných skúšok. Ak sa jedná o odbornú skúšku, v prihláške musí byť vpísaný dátum ukončenia odbornej prípravy, inak bude prihláška vrátená.

Zamestnanec musí ešte pred začiatkom skúšky predložiť skúšobnej komisii :

- Výkaz o vzdelávaní (u zamestnancov ŽSR)

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

- Plán výcviku (podľa Z3 ŽSR)

- Preukaz o odbornej spôsobilosti (ak ho má zamestnanec už vydaný)

- Preukaz spôsobilosti BOZP

- Preukaz totožnosti.

ŽSR ÚIVP ponúka vykonanie Základného kurzu Odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky v zmysle § 21 – 23 Vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. z. pre záujemcov o získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ktorí vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických zariadení elektrických. Bližšie informácie získate na príslušnom inštitúte vzdelávania ÚIVP – Bratislava, Košice, Zvolen, Žilina, alebo na www.uivp.sk

Základného a opakovaného školenia BOZP

sa môžu zúčastniť iba zamestnanci, ktorí sú pozvaní pozvánkou. Na BOZP si musí každý účastník školenia priniesť Výkaz o vzdelávaní (len ŽSR) s potvrdeným preškolením o miestnych pomeroch, osvedčenie o odbornej spôsobilosti BOZP, inak nebude pripustený ku školeniu.

Spôsobilosť z BOZP (externý odberateľ):

obsahuje školenie o požiarnej ochrane (1 hod), základné školenie podľa pracovnej činnosti (3-7 hod), školenie elektrokvalifikácie (3 hod) a overenie vedomostí (min 2 dni po školení).

Spôsobilosť z BOZP (interný odberateľ):

obsahuje školenie o požiarnej ochrane (1 hod), základné školenie podľa pracovnej činnosti (3-7 hod), prevádzkové minimum (2 hod), školenie elektrokvalifikácie (3 hod) a overenie vedomostí (min 2 dni po školení).

Upozorňujeme všetkých zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacích akciách organizovaných ÚIVP Bratislava, na povinnosť predložiť na danej akcii zamestnanecký preukaz, prípadne iný doklad, kde je možné overiť názov zamestnávateľa a organizačnú zložku. Pokiaľ zamestnanec nepredloží takýto doklad, nebude sa môcť zúčastniť vzdelávacej akcie.

Odborná príprava pre odborné a periodické odborné skúšky organizovaná na inštitútoch vzdelávania je plánovaná v danom mesiaci na základe objednávky zo základného pracoviska.

Odborná príprava pre špecializované činnosti (práca vo výškach, elektro, žeriavnici a pod.) je organizovaná na inštitútoch vzdelávania v danom mesiaci na základe objednávky zo základného pracoviska.

Na OS, POS, MS a SSP prihlasuje zamestnancov poverený zamestnanec písomne prihláškou priamo na Inštitút vzdelávania, ktorý zabezpečuje vykonávanie príslušných skúšok. Ak sa jedná o odbornú skúšku, v prihláške musí byť vpísaný dátum ukončenia odbornej prípravy, inak bude prihláška vrátená.

Zamestnanec musí ešte pred začiatkom skúšky predložiť skúšobnej komisii:

  • Výkaz o vzdelávaní zamestnanca (u zamestnancov ŽSR)
  • Plán výcviku (podľa Z3 ŽSR)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ak ho má zamestnanec už vydané)
  • Osvedčenie o spôsobilosti z BOZP
  • Preukaz totožnosti

ŽSR ÚIVP ponúka vykonanie Základného kurzu Odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky v zmysle § 21 – 23 Vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. z. pre záujemcov o získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ktorí vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických zariadení elektrických. Bližšie informácie získate na príslušnom inštitúte vzdelávania ÚIVP – Bratislava, Košice, Zvolen, Žilina, alebo na www.uivp.sk