ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Expertíza, prieskum, analýza


Expertíza, prieskum, analýza - plagát

Prieskumy a analýzy 

  • v oblasti sociálnej klímy  - ako podklady pre rozhodovanie manažmentu (aktuálny monitoring)

              Zameranie: zisťovanie názorov, postojov, pracovnej spokojnosti pracovných podmienok, štýlu vedenia,   
              komunikácie, atď.
              Rozsah: podľa zadania zamestnávateľa
              Výstup: záverečná správa z analýzy (prieskumu)
 

  • v oblasti pracovného prostredia a pracovných podmienok, organizácie práce, bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci (napr.  ergonomické usporiadanie pracoviska, hodnotenie psychickej záťaže, prevencia v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti železničnej dopravy)
     

              Zameranie a rozsah: podľa zadania zákazníka
              Výstup: zmapovanie a zhodnotenie aktuálneho stavu v posudzovanej oblasti , monitoring rizikových   
              faktorov,  preventívne opatrenia.