ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Expertíza, prieskum, analýza


Expertízna, prieskumná a analytická činnosť v oblasti pracovného prostredia a pracovných podmienok, z hľadiska fyzikálnych, ergonomických, psychofyziologických, psychologických, sociálnych činiteľov, organizácie práce a bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. 
   •  objektivizácia podmienok práce, pracovného prostredia a pracovného miesta (napr. režim práce a odpočinku, farebná úprava)
   •  optimalizácia pracovného procesu, výkonu zamestnancov a ekonomiky pracovnej činnosti
   •  ergonomické usporiadanie pracoviska
   •  hodnotenie psychickej záťaže
   •  prevencia v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti železničnej dopravy (napr. účasť na rozboroch nehôd a úrazov, analýza nehodových udalostí, návrhy opatrení a pod.)

Zameranie a rozsah 
Podľa zadania zákazníka.

Výstup 
Zmapovanie stavu, zhodnotenie v posudzovanej oblasti , diagnostika rizikových faktorov, návrhy riešenia a preventívnych opatrení.