ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Špecializovaná príprava - legislatíva SR a predpisy ŽSR


Kód Názov služby Rozsah v hod.
Motorová píla a krovinorez
201.0120 AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať z ručnú motorovú reťazovú pílu (oprávnenie 10.3) 6
201.0130 VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez 1
201.0140 AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez 5
201.0150 VOP Rozšírený kurz - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ručnú motorovú reťazovú pílu (oprávnenie 10.2)  
Zdvíhacia plošina pre dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu
201.0210 VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZP pre dopravu osôb s OSP 2
201.0220 AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZP pre dopravu osôb s OSP (prezenčná forma) 1
201.0230 AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZP pre dopravu osôb s OSP (dištančná forma) 1
Určené technické zariadenia a iné špecializované školenia
203.0170 Školenie - Periodické prehliadky protipádových vert. koľajničkových systémov  
204.0010 VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať stavebné stroje a zariadenia  
204.0020 AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať stavebné stroje a zariadenia 8
205.0010 Základné školenie pre vodičov MV rôznych typov 1
205.0020 Opakované školenie pre VMV rôznych typov 7
206.0010 Základný kurz lešenárov  
206.0020 AP - Osoba odborne spôsobilá pracovať s lešenárskou technikou 7
207.0010 Opakované školenie vodičov CMV a referentských vozidiel 4
208.0010 Prezenčné školenie - základy o poskytovaní prvej pomoci 1
209.0010 Školenie vertikálneho uzáveru výmen 6
210.0010 Základné školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou 7
210.0020 Opakované školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (prezenčná forma) 2
210.0030 Opakované školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (dištančná forma) 2
213.0010 Základné školenie pre vodičov podľa Dohody ADR  
213.0020 Obnovovacie školenie pre vodičov podľa Dohody ADR  
Práca s chemickými faktormi
211.0010 Školenie na prácu s herbicídmi 8
212.0011 Základné školenie - Bezpečná práca s chemickými faktormi 2
212.0012 Opakované školenie - Bezpečná práca s chemickými faktormi 2
212.0021 Bezpečná práca s chemickými faktormi - HERBICÍDY 2
212.0022 Bezpečná práca s chemickými faktormi - PHM 1
212.0023 Bezpečná práca s chemickými faktormi - AZBEST 1
212.0024 Bezpečná práca s chemickými faktormi - ZÁSADY 1
212.0025 Bezpečná práca s chemickými faktormi - KYSELINY 1
212.0026 Bezpečná práca s chemickými faktormi - RIEDIDLÁ A ROZPÚŠŤADLÁ 1
212.0027 Bezpečná práca s chemickými faktormi - BAKTOROL 1

Vysvetlivky skratiek

  • AP - Aktualizačná príprava
  • OŠ - Opakované školenie
  • VOP - Vstupná odborná príprava