ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Posudzovanie psychickej spôsobilosti


POSUDZOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI NA DRÁHACH

Posúdenie psychickej spôsobilosti - plagát

ŽSR – ÚIVP má povolenie MZ SR na prevádzkovanie špecializovaných ambulancií v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia a v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia podľa zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ŽSR - ÚIVP má poverenie MDV SR na posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.

Pri posudzovaní psychickej spôsobilosti sa postupuje podľa:

 • Vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej osôb pri prevádzkovaní dráhy a doprave na dráhach v znení neskorších predpisov,
 • predpisu ŽSR - Z4 Posudzovanie psychickej spôsobilosti.

 

Psychologickým vyšetrením sa zisťuje, či má posudzovaná osoba poznávacie, psychomotorické, behaviorálne a osobnostné schopnosti vykonávať pracovnú činnosť bezpečne a podľa požiadaviek na posudzovanie psychickej spôsobilosti.

Psychologické vyšetrenie sa vykonáva na žiadosť zamestnávateľa u osôb zaradených do zmyslových skupín 1 a 2 na železničnej dráhe a u vodičov na vedenie dráhových vozidiel na električkových dráhach, trolejbusových dráhach a špeciálnych dráhach.

Príklady pracovných činností na železničnej dráhe: rušňovodič, traťový strojník, výpravca, signalista, dozorca výhybiek, výhybkár, dozorca spádoviska, nádražný, posunovač, vedúci posunu, vlakvedúci nákladnej dopravy atď.

Psychologické posudzovanie železničnými psychológmi ÚIVP má:

 • kontinuálne pokračovanie v systéme posudzovania na železnici od r.1959,
 • tradíciu, skúsenosti,
 • špecifickú odbornosť s vytvorením vlastného know-how a metodiku, overované kritériá, testy a normy pre konkrétne pracovné činnosti,
 • štandardné materiálno-technické, hygienické a prístrojové vybavenie pre skupinové a individuálne posudzovanie,

prístrojové vybavenie Viedenským testovým systémom,

 • kompetentnosť a špecifickú prípravu železničných psychológov/  certifikovaných dopravných psychológov,
 • poučenie zo znalostí práce, pracovného prostredia, výkonnostných rizík a zlyhaní v železničnej doprave a praktické oboznámenie so železničnou prevádzkou,
 • metodické vedenie odborným zástupcom - prednostkou ZPP - hlavným psychológom,
 • pracoviská v Bratislave, Žiline, Zvolene a Košiciach.

 

Minimálny rozsah vstupného psychologického vyšetrenia:

 • zhodnotenie aktuálneho stavu posudzovanej osoby pred začiatkom psychologického vyšetrenia a oboznámenie posudzovaného s účelom a priebehom vyšetrenia, poučenie a informácia o právach klienta,
 • analýza životopisných dát a anamnestických údajov,
 • pozorovanie počas psychologického vyšetrenia,
 • diagnostika psychických procesov, funkcií, schopností,
 • diagnostika osobnostných vlastností, odolnosti voči psychickej záťaži, motivácia,
 • riadený rozhovor s posudzovanou osobou,
 • komplexný rozbor, analýza a interpretácia výsledkov psychologického vyšetrenia,
 • predikcia úspešnosti vo vzťahu ku kritériám na výkon pracovnej činnosti,
 • oboznámenie posudzovaného s výsledkami, prognózou jeho úspešnosti, záverom vyšetrenia, perspektívou možného ďalšieho rozvoja, resp. dôvodmi jeho psychickej nespôsobilosti na konkrétnu prácu.

 

 

Druhy psychologických vyšetrení:

 • vstupné
 • mimoriadne

 

Psychologické vyšetrenie a preventívna lekárska prehliadka nie sú navzájom podmienené a nezáleží na poradí ich absolvovania.

Psychologické vyšetrenie sa vykonáva na základe žiadosti zamestnávateľa, ktorý zašle v dvoch rovnopisoch tlačivo „Posudok o psychickej spôsobilosti.“

Na základe psychologického vyšetrenia psychológ vydáva „Posudok o psychickej spôsobilosti“. Jeden rovnopis posudku zasiela zamestnávateľovi, druhý zostáva v psychologickej dokumentácii posudzovaného.

INFORMÁCIA O POSUDZOVANÍ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

 • pre bezpečnosť železničnej dopravy je potrebné, aby zamestnanci mali požadovaný zdravotný stav, schopnosti a vlastnosti a poznali predpisy na bezpečný a spoľahlivý výkon práce
 • psychologické vyšetrenie je povinné pre všetkých zamestnancov zaradených do zmyslovej skupiny 1 a 2 

 

 1. Časová náročnosť psychologických vyšetrení je rozdielna: 
 • vstupné vyšetrenie trvá cca 4-5 hod. (bez zahrnutia času na vyhodnotenie výsledkov a času na rozhovor)
 • mimoriadne vyšetrenie trvá cca 5-6 hod. (bez zahrnutia času na vyhodnotenie výsledkov a času na rozhovor)
 • periodické vyšetrenie vodiča trvá cca 4 hod.

 

 1. Začiatok psychologických vyšetrení je na každom pracovisku o 8. 00 hod.
 1. Čo má vedieť posudzovaný: 
 • žiadna špeciálna príprava na psychologické vyšetrenie nie je potrebná  
 • psychológ posudzuje, či máte schopnosti a vlastnosti pre konkrétnu pracovnú činnosť, ktorú máte vykonávať
Dôležité je:
 • sústredenie počas celého psychologického vyšetrenia
 • nepodceňovanie, ale ani nepreceňovanie vyšetrenia
 • porozumenie toho, čo psychológ vysvetľuje pred riešením každej úlohy (ak má účastník vyšetrenia ďalšie otázky, môže sa opýtať po odznení inštrukcie alebo pri riešení zácvičných úloh)
 • zbytočne sa nestresovať, dôverovať si
 • nepodceniť význam dostatočného odpočinku a spánku pred vyšetrením (min. 6 hod.)
 • deň pred vyšetrením neodporúčame požívanie alkoholických nápojov a v deň vyšetrenia nepožiť alkoholické nápoje
 • zachovať bežné raňajky, čaj alebo kávu tak ako aj v iný deň, bez dopingu
 • priniesť si občiansky preukaz (resp. pas a kartičku poistenca), písacie potreby, prípadne okuliare na čítanie
 • priniesť si občerstvenie (desiatu, minerálku, vodu – nie energetické nápoje)
 • v závislosti od druhu vyšetrenia sa treba pripraviť na jeho dlhšie trvanie
 • nie je možná účasť počas práceneschopnosti alebo po nočnej službe.

 

 1. Priebeh vyšetrenia: 
 • preukázanie totožnosti
 • úvod s oboznámením o účele, priebehu vyšetrenia, právach a povinnostiach,  
 • vyplnenie „Dotazníka aktuálneho stavu“ (zistenie aktuálnej dispozície k vyšetreniu) a poskytnutie informácie o právach klienta,
 • riešenie rôznych logických a pamäťových úloh a situácií, testy pozornosti, postrehu a reakčnej pohotovosti
 • prestávka
 • vyplňovanie osobnostných dotazníkov – odpovede na otázky týkajúce sa správania, cítenia, prežívania a konania, názorov a postojov
 • obedná prestávka
 • individuálny rozhovor so psychológom zameraný na oboznámenie s výsledkami a zhodnotenie dispozícií, odporúčania, resp. upozornenia týkajúce sa spoľahlivého a bezpečného výkonu
 • oboznámenie so záverom vyšetrenia, vystavenie Posudku o psychickej spôsobilosti.

 

 1. Rozdiel medzi vstupným a mimoriadnym vyšetrením 

Pri vstupnom vyšetrení (pred nástupom do zamestnania alebo pred preradením na prácu s vyššími požiadavkami) sa posudzuje, či má uchádzač požadované schopnosti a vlastnosti na konkrétnu pracovnú činnosť. Rozsah, testová batéria, normy a časová náročnosť sú stanovené a overené v podmienkach železničnej dopravy. Každý uchádzač musí dosiahnuť minimálne  úroveň priemeru konkrétnych noriem pre pracovnú činnosť, ktorú má vykonávať.

Pri mimoriadnom vyšetrení  sa posudzuje, či pracovné zlyhanie, resp. zavinenie nehody, nebolo spôsobené výraznou zmenou v schopnostiach a vlastnostiach, ktorá by mohla byť prekážkou pre ďalší pracovný výkon zamestnanca. Pri posudzovaní psychológ berie do úvahy doterajšiu prácu, dĺžku praxe, spätnú väzbu z prevádzky, vek a individuálnu kompenzáciu výkonu.

 

Odborná psychologická starostlivosť osobám ovplyvnených nehodou

Na odbornú psychologickú starostlivosť prihlasuje zamestnávateľ zamestnanca, ktorý bol počas výkonu pracovnej činnosti ovplyvnený nehodou, resp. zamestnanec sa môže objednať osobne alebo telefonicky sám. Táto starostlivosť sa poskytuje individuálne spravidla do 7 dní od nehody alebo aj neskôr vo forme krízovej intervencie po traumatickom zážitku. Jej trvanie, resp. počet stretnutí so psychológom sa prispôsobuje individuálnym potrebám zamestnanca.

 1. Sídla psychologických pracovísk: 

ÚIVP - Základné pracovisko psychológie Bratislava sa nachádza na ul. Šancová 102/A, Bratislava, 1. poschodie vľavo. Budova je spojená s budovou Polikliniky ProCare Trnavské mýto.

Telefónny kontakt: štátna linka 02/2029 4151, 02/2029 5756, 02/2029 7872,  02/2029 2822, železničná linka 920/4151, 920/ 5756, 920/7872, 920/2822, mobil 0904 856 846, 0910 324 556.

ÚIVP - Základné pracovisko psychológie, Regionálne pracovisko Žilina sa nachádza v budove Oblastného riaditeľstva Žilina, na ul. 1. mája č. 34 (neďaleko autobusovej stanice), prízemie vpravo. Telefónny kontakt: štátna linka 041/229 2360, železničná linka 930/2360.

ÚIVP - Základné pracovisko psychológie, Regionálne pracovisko Zvolen sa nachádza v budove Oblastného riaditeľstva Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, prízemie vpravo. Telefónny kontakt: štátna linka 045/229 3267, železničná linka 945/3267.

ÚIVP - Základné pracovisko psychológie, Regionálne pracovisko Košice sa nachádza vo výškovej budove železničnej stanice Košice, Staničné nám. 11, na VIII. poschodí. Telefónny kontakt: štátna linka 055/229 2722, 055/229 2721, železničná linka 910/2722, 910/2721.