ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Posudzovanie psychickej spôsobilosti


Posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov na dráhach

ŽSR - ÚIVP má poverenie MDPT SR na posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov podľa zákona NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov a zákona č.514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.

ŽSR – ÚIVP má povolenie MZ SR na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odboroch: psychológia, pracovná a organizačná psychológia, poradenská psychológia, dopravná psychológia podľa zákona č.578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pri posudzovaní psychickej spôsobilosti sa postupuje podľa:
   •  Vyhlášky MDPT SR č.245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej osôb pri prevádzkovaní dráhy a doprave na dráhach v znení neskorších predpisov,
   •  predpisu ŽSR - Z4 Posudzovanie psychickej spôsobilosti.

Psychologickým vyšetrením sa zisťuje, či má posudzovaná osoba poznávacie, psychomotorické, behaviorálne a osobnostné schopnosti vykonávať pracovnú činnosť bezpečne a podľa požiadaviek na posudzovanie psychickej spôsobilosti.

Psychologické vyšetrenie sa vykonáva na žiadosť zamestnávateľa u osôb zaradených do zmyslových skupín 1 a 2 na železničnej dráhe a u vodičov na vedenie dráhových vozidiel na električkových dráhach, trolejbusových dráhach a špeciálnych dráhach.
Príklady pracovných činností na železničnej dráhe: rušňovodič, traťový strojník, výpravca, signalista, dozorca výhybiek, výhybkár, dozorca spádoviska, nádražný, posunovač, vedúci posunu, vlakvedúci nákladnej dopravy atď.

Minimálny rozsah vstupného psychologického vyšetrenia:
   •  zhodnotenie aktuálneho stavu posudzovanej osoby pred začiatkom psychologického vyšetrenia a oboznámenie posudzovaného s účelom a priebehom vyšetrenia, poučenie a získanie informovaného súhlasu,
   •  analýza životopisných dát a anamnestických údajov,
   •  pozorovanie počas psychologického vyšetrenia,
   •  diagnostika psychických procesov, funkcií, schopností,
   •  diagnostika osobnostných vlastností, odolnosti voči psychickej záťaži, motivácia,
   •  riadený rozhovor s posudzovanou osobou,
   •  komplexný rozbor, analýza a interpretácia výsledkov psychologického vyšetrenia,
   •  predikcia úspešnosti vo vzťahu ku kritériám na výkon pracovnej činnosti,
   •  oboznámenie posudzovaného s výsledkami, prognózou jeho úspešnosti, záverom vyšetrenia, perspektívou možného ďalšieho rozvoja, resp. dôvodmi jeho psychickej nespôsobilosti pre konkrétnu prácu.

Psychologické posudzovanie železničnými psychológmi ÚIVP má:
   •  kontinuálne pokračovanie v systéme posudzovania na železnici od r.1959,
   •  tradíciu, skúsenosti,
   •  špecifickú odbornosť s vytvorením vlastného know-how a metodiky, výskumne overované kritériá, testy a normy pre konkrétne pracovné činnosti,
   •  štandardné materiálno-technické, hygienické a prístrojové vybavenie pre skupinové a individuálne posudzovanie, moderné prístrojové vybavenie Viedenským testovým systémom,
   •  pracoviská v Bratislave, Zvolene, Košiciach s archívom a registrom,
   •  kompetentnosť, certifikáciu, špecifickú prípravu železničných psychológov, poučenie zo znalostí práce, pracovného prostredia, výkonnostných rizík a zlyhaní v železničnej doprave a praktické oboznámenie so železničnou prevádzkou,
   •  odborného zástupcu , metodické vedenie hlavným psychológom ŽSR.

Druhy psychologických vyšetrení:
   •  vstupné,
   •  mimoriadne,
   •  odborná psychologická starostlivosť osobám ovplyvnených nehodou.

Psychologické vyšetrenie sa vykonáva na základe žiadosti zamestnávateľa, ktorý zašle dvojmo vyplnené predpísané tlačivo „ Posudok o psychickej spôsobilosti.“

Psychologické vyšetrenie a preventívna lekárska prehliadka nie sú navzájom podmienené a nezáleží na poradí ich absolvovania.

Na základe psychologického vyšetrenia psychológ vydáva „Posudok o psychickej spôsobilosti“ . Jeden posudok zasiela zamestnávateľovi. Druhý posudok zostáva v psychologickej dokumentácii.

INFORMÁCIA
O POSUDZOVANÍ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

   •  pre bezpečnosť železničnej dopravy je potrebné, aby zamestnanci mali požadovaný zdravotný stav, schopnosti a vlastnosti a poznali predpisy na bezpečný a spoľahlivý výkon práce
   •  lekárska prehliadka a požadované psychologické vyšetrenie je povinné pre všetkých zamestnancov v prevádzkovom priestore železničnej dopravy

1. Časová náročnosť psychologických vyšetrení je rozdielna: 
   •  vstupné vyšetrenie trvá 4-5 hod. (bez prestávky na vyhodnotenie)
   •  mimoriadne vyšetrenie trvá 5-6 hod. (bez prestávky na vyhodnotenie)

2. Začiatok psychologických vyšetrení je na každom pracovisku o 8. 00 hod.

3. Čo má vedieť posudzovaný: 
   •  žiadna špeciálna príprava na psychologické vyšetrenie nie je, psychológ neskúša, čo viete alebo neviete ako pri skúškach
   •  psychológ posudzuje, či máte schopnosti a vlastnosti pre konkrétnu pracovnú činnosť, ktorú máte vykonávať
   •  najdôležitejšie je sústredenie počas celého posudzovania
   •  porozumenie toho, čo psychológ vysvetľuje pred riešením každej úlohy - ak nie, opýtam sa
   •  nepodceňovanie ani nepreceňovanie celého vyšetrenia
   •  porozumenie toho, čo psychológ vysvetľuje pred riešením každej úlohy - ak nie, opýtam sa
   •  zbytočne sa nestresujte, dôverujte si
   •  nepodceňujte význam dostatočného odpočinku a spánku pred vyšetrením (min. 6 hod.)
   •  zachovajte bežné raňajky, čaj alebo kávu tak ako aj v iný deň, bez dopingu
   •  prineste si občiansky preukaz, pero, prípadne okuliare na čítanie
   •  očakávajte dlhšie trvanie vyšetrenia podľa druhu vyšetrenia, prineste si občerstvenie (desiatu, minerálku)
   •  nie je možná účasť počas práceneschopnosti alebo po nočnej službe.

4. Priebeh vyšetrovania: 
   •  preukázanie totožnosti
   •  úvod s oboznámením o účele, priebehu vyšetrenia, právach a povinnostiach, odbúranie tenzie
   •  vyplnenie „Dotazníka aktuálneho stavu“ (zisťovanie dobrého fyzického a psychického stavu) a informovaného súhlasu,
   •  riešenie rôznych úloh a situácií, testy pamäte, pozornosti, reakčná pohotovosť
   •  prestávka
   •  vyplňovanie dotazníkov – odpovede na otázky týkajúce sa správania, cítenia a prežívania, názorov a postojov
   •  prestávka
   •  individuálny rozhovor so psychológom
   •  oboznámenie s výsledkami a zhodnotenie dispozícií, návrhy, resp. upozornenia týkajúce sa spoľahlivého a bezpečného výkonu
   •  záver s oboznámením posudku.

5. Rozdiel medzi vstupným a mimoriadnym vyšetrením 
Pri vstupnom vyšetrení (pred nástupom do zamestnania alebo pred preradením) sa posudzuje, či má uchádzač požadované schopnosti a vlastnosti na konkrétnu pracovnú činnosť. Rozsah, testová batéria, normy a časová náročnosť sú stanovené a overené v podmienkach železničnej dopravy. Každý uchádzač musí dosiahnuť minimálne  úroveň priemeru konkrétnych noriem pre pracovnú činnosť, ktorú má vykonávať.
Pri mimoriadnom vyšetrení  sa posudzuje, či nenastala výrazná zmena v schopnostiach a vlastnostiach, ktorá  negatívne ovplyvnila ( umožnila) pracovné zlyhanie, spôsobenie nehody a pod. a táto zmena by  bola prekážkou pre ďalší  výkon zamestnanca. Pri závere psychológ berie do úvahy doterajšiu prácu, dĺžku praxe, vek a individuálnu kompenzáciu výkonu.

6. Na odbornú psychologickú starostlivosť prihlasuje zamestnávateľ zamestnanca, ktorý bol počas výkonu pracovnej činnosti ovplyvnený nehodou, resp. zamestnanec sa môže objednať osobne alebo telefonicky sám. Táto starostlivosť sa poskytuje individuálne spravidla do 7 dní od nehody alebo aj neskôr. Ide o návštevu u psychológa po traumatickom zážitku ( nie o vyšetrenie). Jej trvanie sa prispôsobuje individuálnym potrebám zamestnanca.

7. Sídla psychologických pracovísk: 
ÚIVP - Základné pracovisko psychológie Bratislava sa nachádza v budove Závodu služieb železníc, 1.poschodie, Šancová 102/A, vedľa budovy Železničnej nemocnice s poliklinikou. Dopravné spojenie z hlavnej stanice autobusom č.61, č.74, trolejbusom č.201. Dopravné spojenie z autobusovej stanice je autobus č.78 – zastávka Trnavské mýto.
Telefónny kontakt: štátna linka 02/2029 4151, 02/2029 5756, 02/2029 2822, železničná linka 920/4151, 920/ 5756, 920/2822, mobil 0903 254 403.
ÚIVP - Základné pracovisko psychológie, regionálne pracovisko Košice sa nachádza vo výškovej budove železničnej stanice Košice, Staničné nám. 11, na VIII. poschodí. Telefónny kontakt: štátna linka 055/229 2722, 055/229 2721, železničná linka 910/2722, 910/2721, mobil 0914 321 329.
ÚIVP - Základné pracovisko psychológie, regionálne pracovisko Zvolen sa nachádza v budove osobnej stanice Zvolen, Masarykova 294/3, II. poschodie. Telefónny kontakt: štátna linka 055/229 2722, 055/229 2721, železničná linka 910/2722, 910/2721, mobil 0914 321 329.