ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity IV Žilina - Oznamy


Pozastavenie vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok, odborných skúšok a všetkých školení

Oznamujeme všetkým zamestnancom, že až do odvolania sa pozastavuje vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok, odborných skúšok a všetkých školení, vrátane školení vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Usmernenie R ÚIVP k realizácii vybraných vzdelávacích akcií v obmedzenom režime

Zamestnancom, ktorým končí platnosť zdravotnej a odbornej spôsobilosti, táto bude predĺžená a bližšie podrobnosti budú vydané samostatným usmernením po obdržaní rozhodnutia ministra dopravy a výstavby SR.

 

OZNAM : Od 01.01.2016 začiatok vzdelávacích akcií (pravidelné školenia, teoretická príprava, interaktívna príprava, základné a opakované školenie BOZP) je presunutý na 07.30 hod.! PRIHLÁŠKY NA ODBORNÉ SKÚŠKY A PERIODICKÉ ODBORNÉ SKÚŠKY ZASLANÉ CEZ CEŠAS NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ !!! PODUJATIA NA ZVEREJNENÉ AKCIE BUDÚ VYTVORENÉ DO 25. 06.2019

Základného a opakovaného školenia BOZP

sa môžu zúčastniť iba zamestnanci, ktorí sú pozvaní pozvánkou. Na BOZP si musí každý účastník školenia priniesť Výkaz o vzdelávaní (len ŽSR) s potvrdeným preškolením o miestnych pomeroch, osvedčenie o odbornej spôsobilosti BOZP, inak nebude pripustený ku školeniu.

Spôsobilosť z BOZP (externý odberateľ):

obsahuje školenie o požiarnej ochrane (1 hod), základné školenie podľa pracovnej činnosti (3-7 hod), školenie elektrokvalifikácie (3 hod) a overenie vedomostí (min 2 dni po školení).

Spôsobilosť z BOZP (interný odberateľ):

obsahuje školenie o požiarnej ochrane (1 hod), základné školenie podľa pracovnej činnosti (3-7 hod), prevádzkové minimum (2 hod), školenie elektrokvalifikácie (3 hod) a overenie vedomostí (min 2 dni po školení).

Upozorňujeme všetkých zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacích akciách organizovaných ÚIVP Bratislava, na povinnosť predložiť na danej akcii zamestnanecký preukaz, prípadne iný doklad, kde je možné overiť názov zamestnávateľa a organizačnú zložku. Pokiaľ zamestnanec nepredloží takýto doklad, nebude sa môcť zúčastniť vzdelávacej akcie.

Elektronické vzdelávanie

Z dôvodu zvýšenia a skvalitnenia podpory pri riešení otázok v oblasti elektronického vzdelávania bol vytvorený kontakt na inšpektora zabezpečujúceho administratívu a správu elektronického vzdelávania. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom elektronického vzdelávania je možné kontaktovať p. Janku Ivaničovú na mobilnom čísle 0911 710 811 alebo emailom ivanicova.jana@zsr.sk

Odborná príprava pre odborné a periodické odborné skúšky organizovaná na inštitútoch vzdelávania je plánovaná v danom mesiaci na základe objednávky zo základného pracoviska.

Odborná príprava pre špecializované činnosti (práca vo výškach, elektro, žeriavnici a pod.) je organizovaná na inštitútoch vzdelávania v danom mesiaci na základe objednávky zo základného pracoviska.

Na OS, POS, MS a SSP prihlasuje zamestnancov poverený zamestnanec písomne prihláškou priamo na Inštitút vzdelávania, ktorý zabezpečuje vykonávanie príslušných skúšok. Ak sa jedná o odbornú skúšku, v prihláške musí byť vpísaný dátum ukončenia odbornej prípravy, inak bude prihláška vrátená.

Zamestnanec musí ešte pred začiatkom skúšky predložiť skúšobnej komisii:

  • Výkaz o vzdelávaní zamestnanca (u zamestnancov ŽSR)
  • Plán výcviku (podľa Z3 ŽSR)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ak ho má zamestnanec už vydané)
  • Osvedčenie o spôsobilosti z BOZP
  • Preukaz totožnosti

ŽSR ÚIVP ponúka vykonanie Základného kurzu Odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky v zmysle § 21 – 23 Vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. z. pre záujemcov o získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ktorí vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických zariadení elektrických. Bližšie informácie získate na príslušnom inštitúte vzdelávania ÚIVP – Bratislava, Košice, Zvolen, Žilina, alebo na www.uivp.sk