ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity IV Žilina - Oznamy


OZNAM :

Začiatok vzdelávacích akcií (pravidelné školenia, teoretická príprava, interaktívna príprava, základné a opakované školenie BOZP) je  07.30 hod.

PRIHLÁŠKY NA ODBORNÉ SKÚŠKY A PERIODICKÉ ODBORNÉ SKÚŠKY ZASLANÉ CEZ CEŠAS NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ !!!

PODUJATIA NA ZVEREJNENÉ AKCIE BUDÚ VYTVORENÉ  resp. preložené s predchádzajúceho obdobia

Školení sa môžu zúčastniť účastníci po predložení testu na COVID 19 nie starší ako 7 dní , potvrdení  o prekonaní COVID 19 do 180 dní , alebo potvrdení o zaočkovaní v zmysle vyhlášky hlavného hygienika SR.

Zároveň upozorňujeme na dodržiavanie hygienických nariadení a vstup len v respirátore .

S pozdravom

 

Bc. Janka Vojtečková 

prednostka IV  

 
 

Inštitút vzdelávania

ŽSR - Železnice Slovenskej republiky

ul.1.mája 34 010 02 Žilina

+421 903 254 395

+421 4 1229 5353 / 930-5353

Od 01.01.2016 začiatok vzdelávacích akcií (pravidelné školenia, teoretická príprava, interaktívna príprava, základné a opakované školenie BOZP) je presunutý na 07.30 hod.!

PRIHLÁŠKY NA ODBORNÉ SKÚŠKY A PERIODICKÉ ODBORNÉ SKÚŠKY ZASLANÉ CEZ CEŠAS NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ !!!

PODUJATIA NA ZVEREJNENÉ AKCIE BUDÚ VYTVORENÉ do 26.08.2020

 

 

 

Základného školenia BOZP sa môžu zúčastniť iba zamestnanci, ktorí sú pozvaní pozvánkou.

Spôsobilosť BOZP - externý odberateľ:

Spôsobilosti BOZP obsahuje školenie o požiarnej ochrane (1 hod), základné školenie BOZP (2 hod za predpokladu dokladovania 2-hodinového školenia zo všeobecnej legislatívy BOZP), školenie BOZP podľa pracovnej činnosti (2-4 hod), školenie elektrokvalifikácie §23 (3 hod) a overenie vedomostí .

Spôsobilosť BOZP - interný odberateľ:

Spôsobilosti BOZP obsahuje školenie o požiarnej ochrane (1 hod), základné školenie BOZP (2 hod za predpokladu dokladovania
2-hodinového školenia zo všeobecnej legislatívy BOZP), školenie BOZP podľa pracovnej činnosti (2-4 hod), prevádzkové minimum (3 hod), školenie elektrokvalifikácie §23 (3 hod) a overenie vedomostí z BOZP.

Upozorňujeme všetkých zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacích akciách organizovaných ÚIVP Bratislava, na povinnosť predložiť na danej akcii zamestnanecký preukaz, prípadne iný doklad, kde je možné overiť názov zamestnávateľa a organizačnú zložku. Pokiaľ zamestnanec nepredloží takýto doklad, nebude sa môcť zúčastniť vzdelávacej akcie.

Elektronické vzdelávanie

Z dôvodu zvýšenia a skvalitnenia podpory pri riešení otázok v oblasti elektronického vzdelávania bol vytvorený kontakt na inšpektora zabezpečujúceho administratívu a správu elektronického vzdelávania.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom elektronického vzdelávania je možné kontaktovať p. Janku Ivaničovú na mobilnom čísle 0911 710 811 , doplniť správy účtov  od 9,00 do 13,00 hodiny   alebo emailom ivanicova.jana@zsr.sk  .

Konzultácie pre odborné a periodické odborné skúšky usporiadané na Inštitúte vzdelávania sú plánované v danom mesiaci na základe objednávky zo základného pracoviska.

Na OS, POS prihlasuje zamestnancov vedúci OZ alebo ním poverený zamestnanec písomne prihláškou priamo na Inštitút vzdelávania, ktorý  zabezpečuje vykonávanie  príslušných skúšok.

Zamestnanec musí ešte pred začiatkom skúšky predložiť skúšobnej komisii :

- Výkaz o vzdelávaní zamestnanca

- Plán výcviku (podľa Z3 ŽSR)

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ak ho má zamestnanec už vydaný)

- Osvedčenie BOZP

- Preukaz totožnosti.

ŽSR ÚIVP ponúka vykonanie Základného kurzu Odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky v zmysle § 21 – 23 Vyhlášky MPSVR č. 508/2002 Z. z. pre záujemcov o získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ktorí vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických zariadení elektrických.

Bližšie informácie získate na príslušnom inštitúte vzdelávania ÚIVP-Košice, Zvolen, Žilina, Bratislava, alebo na www.uivp.sk