ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Konzultácie a poradenstvo


Participácia pri tvorbe projektov 
koncepcia a stratégia, personálny marketing, projekty personálneho výberu, hodnotenie zamestnancov, motivačný program, firemná kultúra, tvorba tímov a iné.

Personálne poradenstvo pre manažérov 
   •  v rámci personálneho rozhodovania
prijímanie, výber, rozmiestňovanie, špecifikácia pracovného miesta a požiadaviek na pracovné miesto, požiadaviek na zamestnanca, výberové a konkurzné konanie
   •  v rámci vedenia zamestnancov
zácvik a adaptačný proces, hodnotenie, stimulácia a motivácia zamestnancov, kariérový a osobný rozvoj, tvorba pracovných skupín, tímov, riešenie interpersonálnych vzťahov, konfliktov a pod.

Prieskumy a analýzy 
Sociálno psychologické prieskumy a analýzyv oblasti sociálneho systému (klímy) ako podklady pre rozhodovanie manažmentu, spätná väzba rozhodnutí, aktuálny monitoring. Zameranie: zisťovanie názorov, postojov, pracovnej spokojnosti k úrovni organizácie práce, pracovným podmienkam, štýlu vedenia, organizačnej kultúre, komunikácie, úrovni starostlivosti, atď. Rozsah: podľa zadania
Výstup: záverečná správa z analýzy ( prieskumu)