ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Bratislava, Šancová 102/A


MÁJ 2019

Kontakt: hanusova.bibiana@zsr.sk  
Tel.: 920/7133

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

24.

Poučená osoba – obsluha ÚO TV

(§23, ods. 1, písm. e) Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba